Egzemplar logotip

UGOVORI*

 

 

Pojam 

 

Ugovor je suglasno očitovanje volje dvaju ili više subjekata usmjereno na postizanje dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u postanku, prestanku ili promjeni određenog pravnog odnosa. Ugovor je dvostrani pravni posao, tj. nastaje tek ako je došlo do suglasnog očitovanja volje dvaju ili više subjekata, za razliku od jednostranih pravnih poslova gdje pravni učinak nastaje izjavom ili na temelju izjave volje jedne strane. Ugovori su najčešći u obveznom pravu, no susreću se i na području radnog, stvarnog, obiteljskog i drugih grana prava. Za ugovore vrijedi pravilo rimskog prava pacta sunt servanda, odnosno ugovori se moraju poštovati i izvršavati kao je ugovoreno. Osnovna podjela ugovora je na konsenzualne koji nastaju sporazumom ugovornih strana i realne koji nastaju predajom stvari jednog ugovaratelja drugome; zatim na formalne i na neformalne; te na imenovane koji su predviđeni zakonom i na neimenovane koji nisu određeni zakonom i nemaju poseban naziv.

 

Oblik ugovora

 

Prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov. br., 35/05, 41/08. i 125/11., dalje: ZOO) ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno, a zahtjev za sklapanjem ugovora u određenom obliku vrijedi i za sve kasnije izmjene i dopune ugovora. Zakon određuje da su pravovaljane kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno ako to nije protivno cilju radi kojega je oblik propisan, kao i kasnije usmene pogodbe kojima se umanjuju ili olakšavaju obveze jedne ili druge strane ako je poseban oblik propisan samo u interesu ugovornih strana (čl. 286. ZOO). Propisi o obliku glavnog ugovora vrijede i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora (čl. 268. st.2. ZOO). Oblik propisa n zakonom za neki ugovor ili koji drugi pravni posao odnosi se i na punomoć za sklapanje toga ugovora, odnosno za poduzimanje toga posla (čl. 314. ZOO). Ugovorne strane mogu se sporazumjeti da poseban oblik bude pretpostavka nastanka i valjanosti njihova ugovora (čl. 289. st.1. ZOO). Ugovor koji nije sklopljen u propisanom obliku nema pravni učinak, osim ako iz cilja propisa kojim je određen oblik ne proizlazi što drugo, dok ugovor koji nije sklopljen u ugovorenom obliku nema pravni učinak ako su strane valjanost ugovora uvjetovale posebnim oblikom (čl. 290.). Ugovor za čije se sklapanje zahtijeva pisani oblik smatra se valjanim iako nije sklopljen u tom obliku ako su ugovorne strane ispunile, u cijelosti ili u pretežitom dijelu, obveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja radi kojega je oblik propisan očito ne proizlazi što drugo (čl. 294. ZOO).

 

U pisanom obliku moraju biti sklopljeni; ugovor o jamstvu (čl. 105. ZOO), ugovor o kupoprodaji nekretnine (čl. 377. ZOO), ugovor o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene (čl. 465. ZOO), ugovor o darovanju nekretnine (čl. 482. ZOO), ugovor o najmu nekretnine (čl. 552. ZOO), ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 580. ZOO), ugovor o građenju (čl. 620. ZOO), ugovor o licenciji (čl. 700. ZOO), ugovor o trgovinskom zastupanju (čl. 806. ZOO), ugovor o organiziranju putovanja (čl. 884. ZOO), ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem (čl. 910. ZOO), ugovor o otvaranju bankarskog tekućeg računa (čl. 1008.), ugovor o kreditu (čl. 1022. ZOO), ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira (čl. 1026. ZOO), akreditiv (čl. 1028.), bankarsko jamstvo (čl. 1039. ZOO).

 

Sklapanje ugovora

 

ZOO propisuje da pojedini ugovori moraju biti sklopljeni u obliku javnobilježničkog akta; ugovor o darovanju bez prave predaje stvari (čl. 482. ZOO), darovanje za slučaj smrti (čl. 491. ZOO) i ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 580. ZOO). Također, sudionici u pravnom poslu za kojeg nije predviđena obvezatna forma javnobilježničkog akta, mogu zatražiti od javnog bilježnika da potvrdi njihove privatne isprave o tom poslu. Tako potvrđena isprava ima snagu javnobilježničkog akta, a uz ispunjenje određenih pretpostavki ima i snagu ovršne isprave. Javnobilježničke isprave imaju snagu javnih isprava te imaju jaču dokaznu snagu od ostalih (privatnih) isprava. Za javne isprave smatra se da potječu od onoga tko je na njoj označen kao izdavatelj te da je istinito ono što se u njoj potvrđuje ili određuje - dok se ne dokaže suprotno.

 

Prema odredbi čl. 247. ZOO, ugovor  je sklopljen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Dakle, pravni poslovi nastaju kada se suugovaratelji "suglase" o svim bitnim sastojcima određenog pravnog odnosa. odnosno, kada je npr. riječ o kupoprodaji/isporuci robe ili o izvršenju neke usluge, ugovor nastaje kada stranke postignu suglasnost o stvari (ili usluzi) koja je predmet isporuke (kupoprodaje) i cijeni iste. Prema odredbi čl. 252. st. 1. ZOO-a ugovor je sklopljen u trenutku kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu (poslovni subjekti dakle, sa svojim kupcima ili dobavljačima, prihvaćanjem zaprimljenih ponuda (ili narudžbi) od strane ponuditelja, u formalnopravnom smislu svaki puta zaključuju odgovarajuće ugovore (o isporuci/kupoprodaji neke trgovačke robe ili usluge, izvršenju radova i sl), i to bez obzira u kojem su obliku ponuda i prihvat ponude izvršeni. U tome je smislu i odredba  čl. 286. ZOO-a prema kojoj se ugovor može sklopiti u bilo kojem obliku (dakle i u usmenom obliku, kao i putem sredstava komunikacije – telefonski, mailom, faxom i sl.) osim ako je zakonom drukčije određeno.

 

U pogledu ugovora sklopljenih prema Zakonu o radu, zakon određuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili druga pitanja u svezi s ugovorom o radu primjenjuje obvezno pravo (čl. 6. ZoR). Poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta koji su zakonski određeni (čl. 7. ZoR) Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku. Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor u pisanom obliku ne utječe na postojanje i valjanost tog ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac je dužan radniku prije početka rada izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. Ukoliko poslodavac prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu ili dostave pisane potvrde o sklopljenom ugovoru, odnosno početka rada. Ugovori o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima moraju se registrirati pri uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada (čl. 12. ZoR).

 

Raskid ugovora

 

Ugovori propisanog oblika mogu se raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku, osim ako je za određeni slučaj zakonom predviđeno što drugo, ili ako cilj radi kojega je oblik propisan zahtijeva da se ugovor raskine u istom obliku (čl. 288. ZOO). Ugovor za čije je sklapanje ugovoren poseban oblik može se raskinuti, dopuniti ili na drugi način izmijeniti sporazumom u bilo kojem obliku (čl. 289. st. 2. ZOO).

 
__________________
* Uvodni tekst predstavlja krajnje pojednostavljen pristup problematici ugovora i ne treba ga smatrati teorijskim izvorom.