Egzemplar logotip

PITANJA U VEZI SADRŽAJA

Što je Egzemplar?

(lat. exemplar - primjer, model, izvornik) Egzemplar je pravni portal - sustav za upravljanje poslovnim informacijama na području prava koji čine baza od oko 1300 primjera pravnih dokumenata (ugovora, tužbi i drugih podnesaka sudu i upravnim tijelima te različitih akata koje su donijele privatnopravne osobe), baza od 8500 povezanih pravnih stajališta (sentencija) sudske prakse, pravnih shvaćanja VSRH i mišljenja Porezne uprave te drugih državnih tijela, kao i dopunski sadržaji kao što su poslovni dopisi i drugo.

 

 

 

Kako koristiti Egzemplar?

Primjeri pravnih dokumenata su predviđeni kao podrška korisniku u sastavljanju pravnih akata (isprava i pismena), čime se pojednostavljuje i ubrzava navedeni poslovni proces. Dokumenti su kategorizirani prema kriteriju vrste dokumenta i grane prava, u formatu .html i Microsoft Word dokumenta te ujedno uključuju poveznice na srodne dokumente unutar baze, kao i na više od 8500 poveznica na pravna stajališta (sentencije) pripadajuće sudske i upravne prakse. Egzemplar ne sadrži primjere akata koje donose tijela javnopravne vlasti (presude, rješenja, zaključci), uz izuzetak akata koji čine sudsku i upravnu praksu, kao niti standardizirane podneske upravnim tijelima odnosno međunarodnopravnim tijelima te podneske u predmetima s elementom inozemnosti. Unatoč velikom broju pravnih dokumenata u bazi, broj različitih pravnih situacija i pravnih odnosa koje se mogu ostvariti u praksi je gotovo neograničen pa stoga nije moguće za svaki slučaj unaprijed predvidjeti primjer. Također treba napomenuti da je zakonodavac podzakonskim aktima standardizirao oblik i sadržaj niza podnesaka iz različitih pravnih područja (npr. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice, "Narodne novine" br. 115/12, 82/17). Takvi dokumenti su digitalizirani i pretvoreni u format Microsoft Word dokumenta kako bi ih korisnik mogao odmah uzeti u rad.

 

Primjeri su predefinirani u obliku Microsoft Word dokumenta te korisnik dobiva u rad gotov formatirani dokument koji može dalje uređivati i prilagođavati konkretnom pravnom odnosu. Dokumenti se ne mogu editirati iz preglednika već je potrebno imati instaliran program za obradu teksta (Microsoft Office Word 2007, OpenOffice Writer ili dr.). 

 

Egzemplar je namijenjen pravnicima u trgovačkim društvima, odvjetnicima i odvjetničkim vježbenicima, javnim bilježnicima, pravnicima u udrugama i ustanovama, odnosno osobama koje se u okviru obavljanja redovitih radnih zadaća susreću sa izradom pravnih dokumenata. Napominjemo da niz pravnih odnosa i situacija zahtjeva stručnu konzultaciju te stoga korištenje sadržaja ne može zamijeniti profesionalnu pravnu uslugu.

Korisničke upute 2.3.

KORISNIČKE UPUTE 4.2.

 

 

Što znače signature uz dokument?

Uz svaki dokument se nalazi jedinstvena signatura koja točno definira svaki dokument. Prvi broj u signaturi označava kategoriju dokumenta, drugi broj granu prava a treći i četvrti broj logičku cjelinu unutar iste grane prava ili pojedinog zakona, dok su različiti dokumenti koji se odnose na isti primjer dodatno označeni  podbrojevima (.1, .2 itd.). Ukoliko se dokument nalazi u režimu slobodnog pristupa tada sadrži oznaku "Slobodan pristup". "Pravni temelj" se odnosi na zakonske članke na kojima se dokument zasniva.U dokumentima je anonimiziran identitet stranaka (ime, prezime ili tvrtka, JMBG, OIB, adresa ili sjedište), sjedišta sudova odnosno upravnih tijela, datumi te podaci o predmetu dotičnog akta.

 

U rubrici "Povezani dokumenti" se nalaze poveznice na dokumente koji su sadržajno ili logički srodni određenom primjeru, bez obzira na kategoriju ili granu prava. "Sudska praksa" sadrži poveznice na relevantnu sudsku praksu. "Napomena" je namijenjena za isticanje svih važnih činjenica vezanih za pojedini primjer.

 

Sentencije sudske prakse sadrže naslov, sentenciju odluke, izvadak sadržaja odluke, naznaku suda koji je donio odluku, oznaku odluke te datum donošenja odluke. Ukoliko se ne radi o sentenciji već o cjelovitoj presudi ili rješenju, dokument pored naslova sadrži i oznaku odluke (Pr) ili (Rj) te cjelovit tekst predmetne odluke.

 

Svi primjeri su pravopisno provjereni, dok su dokumenti u word formatu provjereni antivirusnim programom.

 

Komunikacija korisnika sa stranicom te svi korisnički podaci zaštićeni su SSL sigurnosnim protokolom. 

 

 

 

Koji sadržaji su uključeni u pretplatu?

Zasnivanjem pretplatničkog odnosa pretplatnik dobiva pravo korištenja svih zaštićenih sadržaja (primjera pravnih dokumenata, sudske prakse, publikacija, poslovnih dopisa te ostalih sadržaja) tijekom razdoblja trajanja pretplatničkog odnosa. Korisnici mogu neograničen broj puta pristupiti dokumentima, dok jedino ograničenje postoji u broju preuzetih dokumenata u word formatu.

 

Korisnik može odabrati između godišnje ili tromjesečne pretplate. 

 

Pretplata ističe protekom dana koji odgovara kalendarskom broju sljedećeg dana od datuma kad je pretplata počela teći (npr. godišnja pretplata zasnovana 05. 04. 2018. ističe 06.04. 2019. godine).

 

Ukoliko imate primjedbe na pruženu uslugu, u skladu s odredbom čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača, Nar. nov. br. 41/14, 110/15 nezadovoljstvo možete iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Odgovor ćete dobiti najkasnije u roku od 8 dana od primitka prigovora. Prigovor možete podnijeti elektroničkom poštom na adresu urednik@egzemplar.com.

 

 

Mogu li primjere koristiti kao obrasce, odnosno trebam li se pri sastavljanju pravnog akta striktno držati sadržaja primjera?

Ne. Primjeri su predviđeni za modifikaciju i prilagođavanje konkretnom slučaju. Naime, svaka pravna situacija sadrži određene posebnosti zbog čega doslovno korištenje u pravilu nije poželjno. Napominjemo da je sadržaj namijenjen diplomiranim pravnicima.

 

 

 

Mogu li kupiti knjige koje se nalaze na vašem portalu?

Ne. Publikacije nisu u slobodnoj prodaji te ih isključivo naši pretplatnici mogu slobodno preuzeti i koristiti.

 

 

 

Mogu li primjeri zamijeniti uslugu odvjetnika ili javnog bilježnika?

Ne. Iako primjeri pokrivaju veliki broj mogućih pravnih situacija, ne mogu zamijeniti cjelovitu profesionalnu uslugu. Napominjemo da se korištenje sadržaja preporučuje diplomiranim pravnicima. 

 

Ujedno skrećemo pozornost da je broj različitih pravnih situacija i pravnih odnosa ostvarivih u praksi gotovo neograničen pa stoga nije moguće za svaki slučaj unaprijed predvidjeti primjer pravnog akta. Iako primjeri dokumenata koje naša baza sadrži pokrivaju više od devedeset posto mogućih pravnih situacija postoje određena ograničenja u tom pogledu.

 

 

 

Mogu li se primjeri koristiti izvan Republike Hrvatske?

Ne. Unatoč sličnostima između kontinentalnih pravnih sustava, svaki nacionalni pravni sustav sadrži niz posebnosti i različitih zakonskih rješenja.

 

 

 

Sastavlja li Egzemplar akte po narudžbi?

Ne. Za sastavljanje isprava (ugovora, oporuka,izjava i dr.) i pismena (tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva i dr.) potrebno se obratiti odvjetničkim i javnobilježničkim uredima.

 

 

 

PITANJA TEHNIČKE PRIRODE

Kako preuzeti i spremiti dokument na računalo?

Najjednostavniji način spremanja dokumenta je da desnom tipkom miša kliknete na ikonu sa desna odabranog dokumenta, odaberete „Spremi cilj kao“ (odnosno „Save as“ ukoliko koristite englesku inačicu Windows) te odaberete u koju mapu i pod kojim nazivom dokument želite spremiti.

 

 

 

Ne uspijevam preuzeti Word dokument, odnosno otvoriti ga nakon preuzimanja?

Ukoliko ne možete preuzeti dokument u Word formatu vjerojatno ste određeno vrijeme bili logirani ali neaktivni. U navedenom slučaju se odlogirajte kao korisnik te ponovo logirajte. Ukoliko to ne riješi problem, provjerite sigurnosne postavke vašeg pretraživača, odnosno status vaše internetske veze.

 

Svi primjeri su dani korisniku na korištenje u obliku HTML dokumenta te Microsoft Office Word 2003 dokumenta. HTML dokument se može učitati iz bilo kojeg internet pretraživača novije generacije. Ukoliko ne posjedujete uredski paket Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003 dokumenti se mogu otvoriti preglednikom Microsoft Office Word 2003 dokumenata. Napominjemo da se dokumenti ne mogu editirati iz preglednika te je potrebno imati instaliran program za obradu teksta (Microsoft Office Word 2007, OpenOffice Writer ili dr.).

 

 

 

Prilikom spajanja dobivam poruku „Upisali ste krivo korisničko ime i/ili lozinku“?

Provjerite da li ste ispravno upisali dobiveno korisničko ime i lozinku koje ste prilikom zasnivanja pretplate dobili u dokumentu Korisnički podaci.

 

Ukoliko se problem i dalje pojavljuje obavijestite nas na e-mail podrska@egzemplar.com.