Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup 21. i 22. ZV
2020 Tužba radi sprječavanja štetnih imisija Slobodan pristup 110. st. 3. ZV
2039 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću i izdavanja tabularne isprave Slobodan pristup 159.- 160. ZV
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup 166. ZV
2044 Tužba vlasnika radi zaštite od uznemiravanja (Actio negatoria) Slobodan pristup 167. ZV
2093 Brisovno očitovanje (Izjava o brisanju) Slobodan pristup -
2115 Tužba radi ispunjenja ugovora koji je sklopila neovlaštena osoba Slobodan pristup 312.ZOO
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup 331.ZOO
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade štete Slobodan pristup 410.ZOO
2144 Tužba radi opoziva darovanja Slobodan pristup 493.-498.ZOO
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup 1085.-1106.ZOO
2194 Tužba radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora Slobodan pristup 7. st.2. ZZKPP
2231 Nasljednička izjava Slobodan pristup 220.ZN
2251 Tužba radi razvoda braka Slobodan pristup 50. OZ
2252 Zahtjev za sporazumni razvod braka Slobodan pristup 50. OZ
2272 Tužba radi povećanja uzdržavanja djeteta Slobodan pristup 285.OZ
23041 Sporazum o preraspodjeli radnog vremena Slobodan pristup 67. ZOR
23051 Tužba radi naknade štete radniku Slobodan pristup 111. ZOR
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup 115. st. 1. t. 3. ZOR
2319 Odluka o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu Slobodan pristup 112. t. 4. ZOR
2327 Nalog za prekovremeni rad Slobodan pristup 65. st. 1. ZOR
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup 127. ZOR
2457 Prijedlog tužitelja za oslobođenje od troškova postupka Slobodan pristup 172.-173.ZPP
2470 Tužba glavnog miješanja Slobodan pristup 198.ZPP
2500 Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 25. SZ i PSOO
2501 Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 25. SZ i PSOO
2516 Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 109. SZ i PSOO
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja) Slobodan pristup 103.i 35.ZZK
2582 Tabularna izjava Slobodan pristup -
2634.2 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Slobodan pristup 57.OvZ
2801 Kaznena prijava građana Slobodan pristup 204.st.4.ZKP
2870.1 Prigovor protiv prekršajnog naloga Slobodan pristup 235.PZ