Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1170.2 Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Life maintenance contract

Pravni temelj

579.-585. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1311 Ugovor o osiguranju doživotnog smještaja
1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuSlobodan pristup
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanjuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž.2305/11-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid (2. P-150/2021-13).
Prružatelj doživotnog uzdržavanja - preuzimanje parnice (Gž-2297/2019-7)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - raskid (Gž-1401/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid (2. P-150/2021-13).
Nedopuštena pobuda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev-x 121/11)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - nedopuštena pobuda (Gž-1329/17-4)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev 1632/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-678/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-63 70/08-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Odgovornost za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-200/08-2)
Prekid parničnog postupka - valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-3460/14-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev 1632/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - zabilježba (Gž Zk-336/2021-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1244/09-2)
Napomena

Ugovor o doživotnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) ob­vezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (pri­matelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt toga ugo­vora odgađa do smrti primatelja uzdržavanja.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.-1653.)