Egzemplar logotip

AKTI PRAVNIH OSOBA

 

 

Pojam 

 

Pravne osobe su društvene tvorevine kojima je pravni poredak priznao pravnu sposobnost, odnosno udruženja fizičkih osoba ili imovina namijenjena određenoj svrsi kojima je priznata pravna sposobnost. Akti koje donose tijela pravne osobe mogu se podijeliti na opće akte kojima se na općenit i apstraktan način normiraju odnosi i pravila ponašanja koja vrijede unutar pravnih osoba te su upućeni većem broju adresata, te na pojedinačne akte koji se odnose na konkretan slučaj i na određene adresate (npr. odluka o prestanku ugovora o radu). U opće akte spadaju različiti statuti, pravilnici, poslovnici, pravila, planovi, kao i odluke, zaključci, naputci i drugi akti ukoliko imaju karakter općeg akta. Donošenje općeg akta može biti rezultat zakonske obveze (pravilnik o zaštiti na radu za poslodavce sa 20 i više zaposlenih) ili rezultat dispozitivne odluke tijela pravne osobe radi uređenja nekog poslovnog procesa (pravilnik o upotrebi motornih vozila).

 

Opći akti pravnih osoba se mogu podijeliti na statusne opće akte kojima se uređuje pravna osobnost pravne osobe, tijela pravne osobe, pravni odnosi između osnivača, odgovornost za obveze, zastupanje pravne osobe te drugo, (statut udruge (čl. 13. ZUd), statut ustanove (čl. 53. ZU), odluka o podjeli dioničkog društva i drugi). Zatim na poslovno-organizacijske opće akte kojima se utvrđuje unutarnje organizacijsko ustrojstvo pravne osobe, poslovna politika ili druga važna pitanja (pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, stečajni plan), na radnopravne opće akte kojima se uređuje radnopravni status zaposlenika (pravilnik o radu), na sigurnosne opće akte koji trebaju spriječiti nastup određenih rizika za pravnu osobu (pravilnik o zaštiti od požara, pravilnik o zaštiti osobnih podataka) te na poslovničke opće akte koji reguliraju sastav, rad i postupanje u pojedinom tijelu pravne osobe (poslovnik o radu glavne skupštine ili poslovnik o radu uprave društva).

 

Zakon o trgovačkim društvima

 

Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 , 40/19) određuje obvezni sadržaj koji društveni ugovor odnosno izjava o osnivanju društva treba sadržavati; ime, prezime, odnosno tvrtku, prebivalište, odnosno sjedište osnivača, ako je osnivač fizička osoba i njen osobni identifikacijski broj, a ako je osnivač pravna osoba i matični broj subjekta, odnosno odgovarajuće podatke ako je riječ o stranoj osobi; tvrtku i sjedište društva; ukupni iznos kapitala, te iznos svakog pojedinačnog temeljnog uloga osnivača, a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora ih se detaljno opisati i naznačiti njihovu vrijednost, te broj i nominalne iznose  poslovnih udjela koje uz obvezu uplate uloga preuzima svaki osnivač; odredbu o tome osniva li se društvo na određeno ili na neodređeno vrijeme; prava i obveze koje članovi imaju prema društvu pored uplate svojih uloga, te prava i obveze koje društvo ima prema članovima (čl. 388. ZTD). Statut dioničkog društva treba sadržavati podatke o tvrtki i sjedištu društva; predmetu poslovanja; iznosu temeljnoga kapitala; podjeli temeljnog kapitala na dionice s nominalnim iznosima ili na one bez tog iznosa, kod dionica s nominalnim iznosima o tim iznosima i ukupnom broju dionica svakog nominalnog iznosa a kod dionica bez tog iznosa samo o njihovu broju, ako se izdaju dionice više rodova, rodu dionica i broju dionica svakoga roda; o tome da se izdaju dionice koje glase na ime; tome ima li društvo upravu i nadzorni odbor ili upravni odbor te ovisno o tome broju članova uprave i nadzornog odbora, odnosno upravnog odbora i izvršnih direktora;  načinu i obliku objave priopćenja društva; vremenu trajanja i prestanku društva. (čl. 173. ZTD).

 

Pored obaveznog sadržaja nekih statusnih općih akata, ZTD propisuje i sadržaj drugih akata kao što je Odluka o sazivanju glavne skupštine za koju propisuje da mora sadržavati tvrtku i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja glavne skupštine te mora navesti navesti dnevni red (čl. 277.). ZTD propisuje i obavezni sadržaj plana podjele (čl. 550.b) i plana pripajanja (čl. 595.b) i javnog poziva za upis dionica (čl. 196.).

 

Zakon o udrugama

 

Zakon o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19) propisuje da statut udruge treba sadržavati odredbe o; nazivu i sjedištu; zastupanju; područjima djelovanja sukladno ciljevima; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge (čl. 13. ZUd).

 

Zakon o zadrugama

 

Prema Zakonu o zadrugama („Narodne novine“ br. 34/11, 125/13, 76/14, 114/18, 98/19)  pravila zadruge trebaju sadržavati odredbe o tvrtki, sjedištu i predmetu poslovanja;  unutarnjem ustroju;  uvjetima i načinu stjecanja članstva, obliku i visini, unosu i povratu uloga člana, pravima, obvezama i odgovornostima članova, uvjetima i načinu prestanka članstva i drugim pitanjima vezanim uz članstvo u zadruzi; tijelima zadruge: njihovoj nadležnosti, pravima i obvezama, postupku izbora i opoziva, mandatu članova, načinu donošenja odluka i drugim pitanjima vezanim uz rad tijela zadruge;  zastupanju i predstavljanju zadruge te pravima i ovlastima upravitelja;  imovini zadruge i načinu raspolaganja imovinom;  upotrebi dobiti, odnosno viška prihoda, pokriću gubitaka, odnosno manjka u poslovanju;  dijelu dobiti, odnosno viška prihoda koji se raspoređuju u obvezne pričuve; statusnim promjenama i prestanku zadruge; informiranju članova i poslovnoj tajni; načinu i postupku izmjena i dopuna pravila i drugim pitanjima važnim za rad i poslovanje zadruge (čl. 8. ZZ).