Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1100.2 Ugovor o kupoprodaji stana
Contract of sale of the apartment

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
2560 Prijedlog za upis prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2566 Prijedlog za upis etažnog vlasništva
2583 Prijedlog za upis predbilježbe prava vlasništva
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
11001 Anex ugovoru o kupoprodaji stana
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Stjecanje prava vlasništva (Rev-2521/11)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Novčani polog (Rev -754/2006-2)
Kapara - vraćanje i uračunavanje (Rev 399/07-2)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Nepoštena ugovorna odredba (Gž- 7597/11-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Ugovor o kupoprodaji nekretnine sa izvanknjižnim vlasnikom (Rev – 2064/13-3)
Vlasništvo na nekretnini - presuda u parničnom postupku (Gž-8914/11-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Uknjižba prava vlasništva na temelju javnih i privatnih isprava (Gž- 4692/10)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)

 

Knjižne isprave  (tabularne isprave)  isprave na temelju kojih se dopušta upis u zemljišnu knjigu. Jedna je od temeljnih pretpostavki dopustivosti, u pravilu svakog zemljišnoknjižnog upisa, jer zemljišnoknjižni sud odlučuje u pravilu samo na temelju prijedloga za upis i tabularnih isprava, bez rasprave i bez saslušanja stranaka. Knjižne isprave se prema svom nastanku dijele na privatne i javne. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 590.)