Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

3. PNPZJN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
4011 Izjava o nepostojanju sukoba interesa
4010 Ugovor o javnoj nabavi (Okvirni sporazum)
4016 Žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
1980 Ugovor o javno-privatnom partnerstvu
SUDSKA PRAKSA
Javna nabava - odlučivanje o žalbi (Us-1683/2005)
Napomena