Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

315. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
1201 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini
1202 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - simultana hipoteka
2083 Tužba radi prodaje založene pokretne stvari
2082 Tužba radi namirenja založnog vjerovnika (Hipotekarna tužba)
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Konkurencija hipoteke i fiducijarnog prijenosa (Gž-3043/11-2)
Napomena

 

Ugovor o zalogu    ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) da će radi osnivanja založnog prava, koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog ili mu dopustiti da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari ili će mu prenijeti neko pravo radi osiguranja, a vjerovnik se obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine vratiti je neoštećenu nalogodavcu ili mu omogućiti brisanje založnog prava iz javne knjige ili mu natrag prenijeti pravo. Ako je ugovor o zalogu sklopljen pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta ili je sklopljen u obliku privatne isprave i solemnizirao ga je javni bilježnik, tada nastaje javnobilježničko dobrovoljno založno pravo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1813.)