Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

36.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
2059 Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku diobe suvlasništva
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2576 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na idealnom dijelu nekretnina suvlasnika
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
SUDSKA PRAKSA
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Opseg prava vlasništva na nekretnini (Gž-7063/14-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Suvlasništvo - odvoz komunalnog otpada (Gž-3858/13-2)
Utvrđenje stečenog prava suvlasništva na nekretnini (Gž-8748/12-2)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Procesni položaj suvlasnika (Gž-4844/13-2)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Preuređenje suvlasničke zgrade (Gž-185/07-2)
Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)