Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
SUDSKA PRAKSA
Uspostava etažnog vlasništva (Rev-1553/13-2)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Povezivanje etažnog vlasništva sa suvlasništvom (Gzz 22/06-2)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Etažno vlasništvo - načelo jedinstva nekretnine (Gž-4832/2019-2)
Etažno vlasništvo - ulazak u stan radi otklanjanja kvara (Gž-4523/15)
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.) 

 

Etažno vlasništvo    vlasništvo posebnog dijela suvlasničke nekretnine koja je samostalna uporabna cjelina prikladna za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti (stan, poslovni prostor i sl.). Etažno vlasništvo može biti uspostavljeno na suvlasničkom dijelu nekretnine koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 302.)