Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

50.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2059 Prijedlog za osnivanje služnosti u postupku diobe suvlasništva
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
SUDSKA PRAKSA
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Idealni dio stvari (Rev 2271/12-2)
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)