Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

161. i 162. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup
2044 Tužba vlasnika radi zaštite od uznemiravanja (Actio negatoria) Slobodan pristup
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
1210.2 Ugovor o posudbiSlobodan pristup
1230 Ugovor o najmu vozila
SUDSKA PRAKSA
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Predaja nekretnine u posjed - vlasnički spor (Gž-1178/16-2)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Prava vlasnička tužba (Revt-128/2007-2)
Prava vlasnička tužba (Gž-1357/06-2)
Samopomoć prije podnošenja tužbe (Gž-7298/07)
Prava vlasnička tužba - suvlasnički dio (Gž-1431/2008)
Fiducijarni prijenos prava vlasništva - vlasnička tužba (Rev-1567/2012-2)
Negatorna vlasnička tužba (Gž-3396/16)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Rev-693/05-2)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Napomena

Reivindikacija  tužba vlasnika neposjednika kojom traži od posjednika da mu stvar preda u posjed. Naziva se pravom vlasničkom tužbom. Tužitelj, osoba aktivno legitimirana za podnošenje reivindikacije  je vlasnik neposjednik ako je samovlasnik, a to mogu biti i svi suvlasnici zajedno i svi zajednički vlasnici zajedno. Tužitelj mora dokazati svoje vlasništvo i činjenicu da tuženi drži njegovu stvar u posjedu te identitet stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1397.)