Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

229. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
2039 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću i izdavanja tabularne isprave Slobodan pristup
2038 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine stečene dosjelošću
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž-1908/16-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Dosjelost rokovi - stjecanje stvari u vlasništvu RH (Gž-6566/2018-2)
Dosjelost - tabularna izjava (Rev 945/2018-2)
Dosjelost na dijelu nekretnine (Gž-4308/2018-3)
Dosjelost (Gž-224/2018-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Stjecanja prava vlasništva dosjelošću (Gž-8015/13-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Rev -139/2010-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Rok za stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž- 3082/09)
Ugovor o korištenju stana - pravna osnova za dosjelost (15 Gž.824/10-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Napomena

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)

 

Dosjelost   stjecanje vlasništva nad stvarju koja pripada drugomu posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme, ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon za različite vrste dosjelosti. Dosjelost je izvorni način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslonca na volju i pravo dosadašnjega vlasnika.  Prema hrv. pravu postoje dvije vrste dosjelosti: redovita i izvanredna koje se razlikuju glede kakvoće posjeda. Za redovitu dosjelost traži se tzv. kvalificiran posjed, tj. pošten, zakonit i istinit posjed, a za izvanrednu samo pošten posjed. Kod redovite dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 3 god., a za nekretnine 10 godina. Kod izvanredne dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 10, a za nekretnine 20 godina. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 247.)