Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2323 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu
2332 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o poslovno uvjetovanom otkazu
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu
2310 Obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Otkaz zbog nepovoljne ocjene tijekom probnog rada (Revr 860/09-2)
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora (Revr -308/2009-2)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)
Napomena

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)