Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

21. i 22. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2001 Tužba radi utvrđenja stjecanja posjeda prava
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)
Posjed nekretnine (Gž-1647/2016)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Smetanje posjeda (Gž-3173/14-2)
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Iseljenje - predaja posjeda (Gžx-11/15-2)
Posjednik (Gž-1071/15-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Smetanje posjeda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-86/17-2)
Smetanje posjeda (Rev 3274/2018-2)
Tužba radi smetanja posjeda - rok (Rev 1958/2015-2)
Smetanje posjeda - pasivna legitimacija (Gž-2927/2017-3)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)