Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

23051 Tužba radi naknade štete radniku
Slobodan pristup

Pravni temelj

111.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
1600.2 Ugovor o radu
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Napomena