Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

32.-37.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
1003 Ugovor sa solidarnom obvezom
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
SUDSKA PRAKSA
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Napomena

 

Alternativne obveze pravne obveze kod kojih dužnik duguje dvije ili više činidaba, ali čim ispuni jednu od alternativno predviđenih činidaba, oslobađa se obveze. Alternativne obveze najčešće nastaju pravnim poslom, ali mogu nastati i na temelju zakona ili odluke suda. Činidbe koje su predmet alternativne obveze mogu biti pozitivne i negativne, individualno i generički određene. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 29.-30.)