Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

115. st. 4. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2316 Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
SUDSKA PRAKSA
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Napomena

 

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.) 

 

Otkazni rok, protek vremena  rok koji mora proteći između tre nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođava nje radnika odnosno poslodavca na novonastalu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te traženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)