Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika
Proposal for execution on real estate

Pravni temelj

79.-132.OvZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2616 Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje nekretnine
2090 Tužba radi upisa u zemljišne knjige nekretnine koja je stečena od izvanknjižnog vlasnika
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
SUDSKA PRAKSA
Ovršna isprava - rješenje suda (Rev 3207/2018-3)
Prigovor prava na poštivanje doma (35 Gž Ovr-1081/2019-2)
Prijedlog za promjenu sredstva i predmeta ovrhe (Gž-1742/14-2)
Ovrha radi ispražnjenja i prodaje nekretnine (Gž-2359/13-2)
Prijedlog za ovrhu (Pž -1302/09)
Ovršni postupak - naknada troškova (Pž 8136/2010)
Prokazni popis imovine (Pž-2981/01)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Ovrha na javnom dobru (1409/09-2)
Upis ovrhe u ZK - dvije ovrhe (Gž-6583/11-2)
Ovrha na nekretnini u kojoj se nalazi veleposlanstvo strane države (GžOvr-167/17-3)
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine u ovršnom postupku (Gž Ovr-587/15-2)
Prijedlog za ovrhu civilnom diobom nekretnine (Ovr-2832/15-2)
Prava treće osobe na predmetnoj nekretnini (Gž-7620/13)
Osiguranje tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (Gž Ovr-1670/2017.-2)
Ovrha na nekretnini (13 Gž Ovr 193/19-2)
Ovrha na nekretnini (6 Gž Ovr-37/2020-2)
Ovrha imovine maloljetnog ovršenika (Gž Ovr-1296/17-9)
Prodaja nekretnine na javnoj dražbi (Gž-2057/17-3)
Ovrha na nekretninama koje nisu upisane u zemljišne knjige (Gž Ovr-70/18-2)
Zabilježba ovrhe u ZK (Rev-1066/20072)
Podobnost ovršne isprave za ovrhu (Pž-4775/10)
Nedopuštenost ovrhe (Gž-4486/10)
Ovrha protiv ovršenikovog poslodavca (Gž Ovr-1121/2017-2)
Predmet ovrhe (Gž Ovr-1177/2017)
Ovrha - naknada za uređenje voda (Gž Ovr-127/2017-2)
Obustava ovrhe (Pž-5316/05)
Obustava ovrhe (Pž-7777/2004)
Zabilježba ovrhe - parcelacija nekretnine (Gž-1030/15-6)
Zabilježba ovrhe (GŽ-10272/11-2 )
Napomena

 

Ovrha na nekretnini posebna ovrha radi naplate novčanih tražbina na nekretninama. Za odlučivanje o prijedlogu za ovrhu na nekretnini i za provedbu te ovrhe mjesno je nadležan sud na čijem se području nekretnina nalazi. Ovrha se provodi zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vri­jednosti nekretnine, prodajom nekretnine i namirenjem ovrhovoditelja iz iznosa dobivenoga prodajom. U pravilu predmet ovrhe može biti samo nekretnina kao cjelina određena pravili­ma koja uređuju vlasništvo i druga stvarna pra­va i zemljišne knjige. Predmet ovrhe mogu biti i idealni suvlasnički dio nekretnine te  pravo građenja i plodouživanja. Uz prijed­log za ovrhu na nekretnini ovrhovoditelj je du­žan podnijeti izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana kao vlas­ništvo ovršenika. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1021.)