Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

272.i ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3135 Poslovnik o radu radničkog vijeća
1633 Ugovor o radu glavnog izvršnog direktora
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
3010.4 Statut dioničkog društva - monistički ustroj
SUDSKA PRAKSA
Opoziv člana uprave (Revr-833/2005-2 )
Dužna pozornost članova uprave (Pž-5270/04)
Napomena