Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

123.ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2339.1 Program zbrinjavanja viška radnika
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
2330 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o izvanrednom otkazu
2315.2 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
2326 Odluka o neplaćenom dopustu
23494 Evidencija o radnom vremenu radnika na izdvojenom mjestu rada
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme
SUDSKA PRAKSA
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Otkaz radniku s obvezom uzdržavanja (Gž-3317/14-2)
Usmeni otkaz ugovora o radu (Gž-441/14-3)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)
Otkaz ugovora o radu - otvaranje stečajnog postupka (Revr -626/2011-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Napomena

Otkaz ugovora o radu  način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određe­nim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)

Otkazni rok, protek vremena  rok koji mora proteći između tre­nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno­ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra­du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođiva­nje radnika odnosno poslodavca na novonasta­lu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te tra­ženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)