Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

127. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2341 Poziv radniku da iznese obranu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Sindikalni povjerenik (Revr-560/2008-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Nedopušteni otkaz - vraćanje radnika na posao (Gžr-1731/10)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Napomena

Otkazni rok   protek vremena, rok koji mora proteći između tre­nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno­ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra­du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođava­nje radnika odnosno poslodavca na novonastalu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te traženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)

 

Otkaz ugovora o radu   način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)