Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

308. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Napomena

Ugovor o zalogu    ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) da će radi osnivanja založnog prava, koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog ili mu dopustiti da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari ili će mu prenijeti neko pravo radi osiguranja, a vjerovnik se obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine vratiti je neoštećenu nalogodavcu ili mu omogućiti brisanje založnog prava iz javne knjige ili mu natrag prenijeti pravo. Ako je ugovor o zalogu sklopljen pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta ili je sklopljen u obliku privatne isprave i solemnizirao ga je javni bilježnik, tada nastaje javnobilježničko dobrovoljno založno pravo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1813.)