Egzemplar logotip

……………. banka d.d. iz ……………… kao vjerovnik (u daljnjem tekstu: vjerovnik)

i

………………. iz ………………., s druge strane kao zalogodavac (u daljnjem tekstu: zalogodavac) sklopili su

 

 

ZALOŽNI UGOVOR

 

 

 

Uvodna odredba

 

Članak 1.

Vjerovnik ima prema zalogodavcu tražbinu s naslova ugovora o kreditu sklopljenog ………... godine u iznosu od ……….. Kn s …. % kamata godišnje, tekućim od ……..godine pa do isplate, te troškova sastava i ovjere ugovora o kreditu u iznosu od ………. Kn, koja tražbina dospijeva …….godine.

 

 

Predmet založnog prava

 

Članak 2.

Radi osiguranja cijele tražbine vjerovnika iz članka 1. ovog ugovora, za­logodavac daje vjerovniku u zalog jedrilicu, reg. oznake ….. , registri­ranu za charter plovidbu, koja je upisana u Upisnik brodova Lučke kapetanije ……  u reg. ulošku br. ….. .

 

 

Jamstvo zalogodavca

 

Članak 3.

Zalogodavac jamči vjerovniku da je isključivi vlasnik jedrilice iz članka 2. ovog ugovora, te da na istoj ne postoji nikakvo uknjiženo ili neuknjiženo pravo trećih osoba koje bi isključilo, ograničilo ili umanjilo založno pravo vjerovnika.

 

 

Uknjižba založnog prava

 

Članak 4.

Zalogodavac izričito izjavljuje da pristaje da vjerovnik bez ikakvog njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja, na temelju ovog ugovora, ishodi u Upisniku brodova navedenom u članku 2. ovog ugovora, uknjižbu založnog prava na jedrilici iz članka 2. ovog ugovora, na svoje ime u cijelosti.

 

 

Izdavanje brisovnog očitovanja

 

Članak 5.

Vjerovnik se obvezuje zalogodavcu izdati brisovno očitovanje radi brisanja upisanog založnog prava u ulošku Upisnika brodova iz čl. 2. ovog ugovora odmah po namirenju cijele tražbine vjerovnika.

 

 

Namirenje tražbine

 

Članak 6.

(1) Vjerovnik i zalogodavac su suglasni daje vjerovnik ovlašten tražiti potpuno namirenje svoje tražbine prema zalogodavcu iz vrijednosti zaloga iz ovog ugovora i to prije svih ostalih vjerovnika zalogodavca, koji na tom za­logu imaju hipoteku koju su stekli nakon sklapanja ovog ugovora i prije svih vjerovnika zalogodavca koji svoje tražbine nemaju osigurane hipote­kom na zalogu iz ovog ugovora.

(2) Namirenje tražbine iz vrijednosti zaloga vjerovnik ostvaruje putem suda ili javnog bilježnika po vlastitom izboru vjerovnika, s čime je suglasan zalo­godavac.

 

 

Prodaja predmeta založnog prava

 

Članak 7.

Ukoliko vjerovnik prodajom zaloga iz ovog ugovora ne namiri u cijelosti svoju tražbinu iz čl. 1. ovog ugovora, zalogodavac mu ostaje dužan isplatiti razliku do ukupnog iznosa tražbine, a u protivnom proda li se zalog za cijenu koja premašuje navedenu tražbinu vjerovnika, višak postignute kupovnine pripada zalogodavcu te ga je vjerovnik dužan odmah po primitku istog isplatiti zalogodavcu.

 

 

Zasnivanje nadhipoteke

 

Članak 8.

Vjerovnik i zalogodavac su suglasni da vjerovnik može zasnovati nadhipoteku na zalogu iz ovog ugovora bez odobrenja zalogodav­ca.

 

 

Zaključne odredbe

 

Članak 9.

(1) Sve troškove u svezi sklapanja ovog ugovora i njegove provedbe u Upisniku brodova snosi zalogodavac.

(2) U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

 

 

 

 

 

U …………, .............godine.

 

 

 

 

 

 

VJEROVNIK:                                                                                                  ZALOGODAVAC:

 

………………….                                                                                      ………………….