Egzemplar logotip

 

 

   

NASLJEDNIČKA IZJAVA

 

 

 

Ja, ………………., rođen dana ……. godine, sin pok. …………… iz …………… sa prebivalištem u ……………., ……………, JMBG …………….., prihvaćam se zakonskog dijela koji mi pripada iza smrti oca i sa zahvalnošću dijelova kojih se u moju korist eventualno odreknu ostali nasljednici.

 

Ujedno se odričem prava žalbe na rješenje koje donese sud.

 

  

U ……..….., ………….. godine

 

 

 

Potpis: 

…………………..