Egzemplar logotip

 

Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu.

 

 

Pojam ugovora o djelu

(eng. Contract for services by an independent contractor) Ugovor o djelu je ugovor kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. Po svojoj naravi, ugovor je imenovan, konsenzualan, dvostrano obvezan, naplatan i neformalan. Kauza ugovora o djelu je rezultat kakvoga posla, odnosno može se raditi o izradi stvari (npr. izrada namještaja), popravku stvari (popravak TV), izvršenje fizičkog rada (npr. čišćenje ureda) ili umnoga rada (npr. prijevod teksta). Dakle, predmet ugovora o djelu je rezultat nekoga rada, a ne sam rad, što ga razlikuje od ugovora o radu.

 

Razlika od ugovora o kupoprodaji

ZOO naglašava razliku između ugovora o kupoprodaji i ugovora o djelu te kao kriterij kvalifikacije uzima koja strana daje materijal za izradu stvari. Smatrat će se da je sklopljen ugovor o kupoprodaji ako se jedna strana obveže izraditi pokretnu stvar od svog materijala, no ako je druga strana dala bitan dio materijala smatra se da je sklopljen ugovor o djelu. Bez obzira koja strana daje materijal za izradu stvari, smatrat će se da je sklopljen ugovor o djelu ako su stranke imale na umu osobitu vrijednost izvođačeva rada.

 

Obveze izvođača i naručitelja

Izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u roku koji je ugovoren, a ako rok nije ugovoren onda u razumnom roku za takve poslove. Kada to odgovara naravi posla, izvođač je dužan naručitelju omogućiti nadzor nad obavljanjem poslova. Ukoliko ustanovi da se ne drži uvjeta ugovora i ne radi kako bi trebao, naručitelj mu je ovlašten odrediti primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama, a ukoliko to izvođač ne učini po proteku istoga može raskinuti ugovor. Izvođač nije dužan obaviti posao osobno, ako to ne proizlazi iz ugovora ili naravi posla, no on i nadalje odgovara za izvršenje posla naručitelju i kad ga nije osobno izvršio. Izvođač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke materijala koje mu je ovaj predao, a koje je primijetio ili morao primijetiti, inače će odgovarati za štetu. Ukoliko naručitelj inzistira da se stvar izradi od materijala koje je predao izvođaču, a na čije mu je nedostatke izvođač ukazao, izvođač je dužan postupiti po zahtjevu naručitelja osim u slučaju da materijal očito nije podoban za naručeno djelo ili ako bi izrada od zahtijevanog materijala mogla naštetiti njegovu ugledu, u kojem je slučaju ovlašten raskinuti ugovor. Također,  izvođač je dužan upozoriti naručitelja na nedostatke u njegovu nalogu, jer u suprotnom odgovara za štetu. Izrađenu ili popravljenu stvar izvođač je dužan predati naručitelju te odgovara za materijalne nedostatke stvari.

 

Naručitelj je dužan primiti djelo izrađeno prema odredbama ugovora i pravilima struke te izvođaču platiti naknadu.

 

Naknada

Naknada se određuje ugovorom ako nije određena tarifom ili drugim obveznim aktom. Ukoliko naknada nije određena, utvrdit će je sud prema vrijednosti djela, prema normalno potrebnom vremenu za taj posao te prema uobičajenoj naknadi za takav posao. Radi osiguranja naplate naknade za rad i utrošeni materijal, izvođač ima pravo zadržanja na stvarima što ih je napravio ili popravio te na ostalim predmetima koje mu je predao naručitelj u vezi s njegovim radom.

 

 

27.5.2016.