Egzemplar logotip

 

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljenim u Nar. nov. br. 40/19 koje su stupile na snagu 20. travnja 2019. uveden je institut prestanka društva po skraćenom postupku.

 

 

Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima objavljene u Narodnim novinama br. 40/19 koje su stupile na snagu 20.travnja 2019. uvode institut prestanka društva po skraćenom postupku. Do sada su društva mogla prestati odlukom članova, a iznimno i odlukom suda koja je donesena po službenoj dužnosti. Nakon nastupanja nekog od razloga za prestanak društva provodila se likvidacija trgovačkog društva kojom se obračunavala i dijelila preostala imovina društva. Tvrtki trgovačkog društva koje je u likvidaciji dodaje se oznaka „u likvidaciji“, te se tako upisuje u sudski registar.

 

Način prestanka po skraćenom postupku

Uvođenjem instituta prestanak društva po skraćenom postupku postupak se provodi bez likvidacije, a da bi se isti mogao provesti potrebno je da svi članovi društva donesu odluku o prestanku društva po skraćenom postupku. Odluka o prestanku društva po skraćenom postupku mora se donijeti u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik. Osim izričitog navoda da društvo prestaje po skraćenom postupku bez likvidacije, u odluci se moraju navesti i sljedeći podaci: tvrtka, sjedište, OIB i MBS društva koje tako prestaje; ukupni broj članova društva, uz navođenje imena i prezimena, prebivališta i OIB-a, odnosno tvrtke, sjedišta te OIB-a svakog člana te plan raspodjele imovine društva. Pored toga, članovi društva koji su odlučili donijeti odluku o prestanku društva po skraćenom postupku trebaju dati izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima ili bivšim radnicima po osnovi radnog odnosa, odnosno da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član društva obvezuje vjerovnicima solidarno s ostalim članovima društva namiriti obveze društva utvrdi li se naknadno da takve obveze postoje. Ovakva izjava se također mora dati u obliku javnobilježničkog akata ili privatne isprave koju je potvrdio javni bilježnik.

 

Prijava za prestanak društva podnosi se registarskom sudu prema mjestu sjedišta društva a registarski sud može provjeriti istinitost navoda o nepostojanju obveza društva te u slučaju sumnje može zatražiti od članova društva polaganje osiguranja iz kojeg će se namiriti vjerovnici društva ukoliko se pokaže da društvo ima nepodmirenih obveza. Protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave.

 

Ostale napomene

Važno je također napomenuti da brisanjem društva po skraćenom postupku ne prestaje i odgovornost članova društva za obveze društva. Vjerovnici društva tako mogu u roku od dvije godine od dana objave rješenja o brisanju društva iz sudskog registra, naplatiti tražbine koje su imali prema društvu od članova društva osobno. Pri čemu članovi društva odgovaraju solidarno, osobno cjelokupnom svojom imovinom za obveze društva. Na društvo koje je prestalo u skraćenom postupku također se odnose i pravila o predaji na čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije Hrvatskoj gospodarskoj komori.

 

Ujedno valja napomenuti da po skraćenom postupku ne mogu prestati društva kod kojih je zakonom bilo propisano da pojedine djelatnosti  mogu obavljati samo određeni oblici trgovačkih društava, odnosno koja obavljaju djelatnosti samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugoga akta nadležnog tijela.

 

11.02.2020.