Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

16. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
SUDSKA PRAKSA
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)
Posjed nekretnine (Gž-1647/2016)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Posjednik (Gž-1071/15-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Nesavjestan posjed (Gž-2458/2013-2).
Brisanje zabilježbe spora u ZK (Gž-4910/2009)
Zabilježba spora u ZK (Gž-150/2007-2)
Napomena

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)