Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
Contract of sale of the house

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2582 Tabularna izjava Slobodan pristup
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
2133 Tužba radi povrede ugovora o kupoprodaji s pravom nazadkupnje
2134 Tužba radi uklanjanja nedostataka prodane stvari
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade šteteSlobodan pristup
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
1383 Opći uvjeti poslovanja posrednika u prometu nekretninama
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnineSlobodan pristup
1129 Zapisnik o primopredaji nekretnine
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2572 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva stranca (ugovor o kupoprodaji)
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja)Slobodan pristup
2573 Prijedlog za upis prava vlasništva u knjigu položenih ugovora
SUDSKA PRAKSA
Obvezno sklapanje ugovora (Pž-6646/03)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Maloljetna osoba kao prodavatelj nekretnine (Gž-6390/09)
Obračun poreza na promet nekretnina (Mišljenje Porezne uprave od 20.4.2016.)
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine (Mišljenje Porezne uprave od 8.5.2015.)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Pisani oblik ugovora (Rev-407/2007-2)
Vlasništvo na nekretnini - presuda u parničnom postupku (Gž-8914/11-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Nekretnine u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Rev - 830/08-2)
Obvezno sklapanje ugovora (Rev-818/2009-3)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Derivativno stjecanje vlasništva (Gž-1277/2010-2)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Nevaljani upis u zemlijšne knjige (Gž-2272/12)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)