Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

149. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2014 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev manjine
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva (posebnog dijela nekretnine)
SUDSKA PRAKSA
Ulaganje u suvlasničku nekretninu (Gž-1538/05)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Stjecanje prava vlasništva (Rev-2521/11)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Stjecanje vlasništva - tabularna isprava (Gž-8929/15-2)
Izvorno stjecanje vlasništva na nekretnini (Gž-4785/15-3)
Stjecanje prava vlasništva (Gž-451/2019-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Suvlasništvo stambene zgrade - zajedničke prostorije (Gž-6517/16)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Suvlasništvo - izvanredni poslovi (Gž-629/2009-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Napomena

Suvlasništvo   vlasništvo više osoba na istoj stvari pri čemu svakom od suvlasnika pripada alikvotni dio prava vlasništva koji je računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari. Suvlasnički dijelovi se najčešće izražavaju u obliku razlomka no moguće ih je izraziti i postotkom. Suvlasništvo nastaje pravnim poslom, odlukom tijela vlasti i na temelju zakona. Svakom suvlasniku pripadaju sve ovlasti koje ima i individualni vlasnik, no on ih izražava sukladno veličini svojega suvlasničkog dijela i bez suglasnosti ostalih suvlasnika, osim ako time ne vrijeđa njihova prava. Svaki suvlasnik ima pravo upravljati stvarju. Kod suvlasništva se razlikuju poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi. Razvrgnuće suvlasništva može biti dobrovoljno i sudsko. Tipični su načini razvrgnuća suvlasničke zajednice: fizička dioba stvari, geometrijska dioba, dioba po ekvivalentu, civilna dioba, razvrgnuće isplatom i razvrgnuće uspostavom etažnog vlasništva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1574.-1575.)