Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

336. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari
2080 Tužba radi utvrđenja ništavosti dijela založnog ugovora
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
SUDSKA PRAKSA
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Ugovor o zasnivanju založnog prava - valjanost (Rev-410/00)
Napomena

Ugovor o zalogu    ugovor kojim se obvezuje dužnik ili netko treći (zalogodavac) da će radi osnivanja založnog prava, koje će osiguravati određenu vjerovnikovu tražbinu, predati vjerovniku određenu pokretnu stvar u zalog ili mu dopustiti da svoje založno pravo upiše u javnu knjigu kao teret određene stvari ili će mu prenijeti neko pravo radi osiguranja, a vjerovnik se obvezuje primljenu stvar čuvati i nakon prestanka tražbine vratiti je neoštećenu nalogodavcu ili mu omogućiti brisanje založnog prava iz javne knjige ili mu natrag prenijeti pravo. Ako je ugovor o zalogu sklopljen pred javnim bilježnikom u obliku javnobilježničkog akta ili je sklopljen u obliku privatne isprave i solemnizirao ga je javni bilježnik, tada nastaje javnobilježničko dobrovoljno založno pravo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1813.)