Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103.i 37. ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
SUDSKA PRAKSA
Zabilježba postupka legalizacije (Gž- 279/14)
Izmjena upisa površine katastarske čestice u posjedovnici (Gž-3583/14-2)
Sadržaj rješenja o upisu (Gž-266/10)
Upis spajanja zemljišnoknjižnih tijela u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Gž. 238/10-2 )
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Pogreška u upisu (Gž-63/10-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Ugovor o darovanju - osobne služnosti (Gž.148/13-2)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Napomena

 

Uknjižba   zemljišnoknjižni upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničavaju ili prestaju bez posebnoga naknadnoga opravdanja (bezuvjetno i konačno). Uknjižbu dopušta zemljišnoknjižni sud na temelju prijedloga i tabularnih isprava te je provodi u glavnoj knjizi. Privatna i javna isprava o pravnom poslu, koju je sastavilo za to nadležno tijelo ili javni bilježnik, mora sadržavati točnu oznaku zemljišta ili prava glede kojeg se uknjižba zahtijeva, izričitu izjavu onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu da bezuvjetno pristaje na uknjižbu (klauzula intabulandi) a potpis onoga čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu mora biti javno ovjerovljen. Ako nisu dopuštene posebne pretpostavke za uknjižbu, može se dopustiti predbilježba koja se opravdanjem pretvara u uknjižbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1673.-1674.)

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)