Egzemplar logotip

 

Jedan od načina prestanka obveznopravnog odnosa je i raskid ugovora, odnosno prestanak valjanog ugovora koji nije u cijelosti ispunjen ili nije uopće ispunjen.

 

 

 

Pojam raskida ugovora

Jedan od načina prestanka obveznopravnog odnosa je i raskid ugovora, odnosno prestanak valjanog ugovora koji nije u cijelosti ispunjen ili nije uopće ispunjen. Raskidom prestaje samo ugovor koji je pravno valjan, dok ugovor koji nije pravno valjan prestaje utvrđenjem njegove ništetnosti ili pobojnosti u zakonski provedenom sudskom postupku.

 

Načini raskida ugovora
Do raskida ugovora može doći na osnovi stranačke volje (sporazumnim raskidom ili jednostranim raskidom na temelju ugovora) ili na temelju zakona ( jednostranim raskidom ili raskidom ex lege po samom zakonu). Kod sporazumnog raskida ugovorne strane odustaju od postojećeg valjanog ugovora prije njegovog ispunjenja. Jednostrani raskid na temelju je posljedica ugovornih klauzula unesenih u ugovor kod kojih se u određenim situacijama dopušta raskid ugovora. Najvažnije takve klauzule su clausula irritatoria kod koje se dopušta raskid ugovora ako druga strana ne ispuni svoju obvezu, te lex commissoria kod koje prodavatelj može odustati od ugovora ako kupac na vrijeme ne plati cijenu. Prema Zakonu obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08. i 125/11., 78/15, 29/18, dalje: ZOO) kod raskida ugovora po zakonu može doći jednostranim raskidom koji je posljedica raskida zbog neispunjenja (čl. 360. ZOO) ili promijenjenih okolnosti (čl. 369. ZOO). Do raskida ex lege dolazi ispunjenjem pretpostavki koje zakon predviđa, te je najznačajniji raskid po samom zakonu raskid fiksnih ugovora.
Iako ZOO daje pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju neispunjenja te zbog promijenjenih okolnosti, Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14, 110/15, 14/19 dalje: ZZP) u određenim situacijama olakšava poziciju potrošača glede raskida ugovora. Tako ZZP u čl. 72. st. 1. priznaje potrošaču pravo na jednostrani raskid potrošačkog ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostora ili sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana, i to bez navođenja razloga zbog kojih se potrošač odlučio na raskid. Potrošač je obvezan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj nakani da raskine ugovor, i to ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom će izraziti svoju volju da raskine ugovor.

 

Oblik
Ugovori propisanog oblika mogu se raskinuti sporazumom u bilo kojem obliku, osim ako je za određeni slučaj zakonom predviđeno što drugo, ili ako cilj radi kojega je oblik propisan zahtijeva da se ugovor raskine u istom obliku.

 

Razlika raskida od otkaza ugovora i odustanka od ugovora
Otkazom ugovora prestaju ugovorni odnosi trajnije naravi, obično na neodređeno vrijeme ali se mogu otkazati i ugovori sklopljeni na određeno vrijeme te otkaz djeluje samo ubuduće, dok raskid ugovora može zahvaćati i prošlo vrijeme. U pravnoj teoriji se odustanak od ugovora i raskid ugovora smatraju sinonimima dok pojedini autori smatraju da se odustankom raskida ugovor prije dospijeća obveze a raskida nakon dospijeća.

 

Učinak
Najvažniji učinak raskida ugovora je oslobađanje ugovornih strana od obveza koje su preuzele ugovorom, osim u nekim slučajevima odgovornosti za štetu. Raskidom ugovora nastaje i obveza restitucije, odnosno povrata onoga što je primljeno na ime ispunjenja. Ukoliko je ugovorna strana primila novac, tada se uz glavnicu duguju i zatezne kamate. Obveza vraćanja se odnosi i na koristi koje je ugovorna strana imala od primanja do raskida. Učinci raskida ugovora koji je djelomično ispunjen nastupaju od trenutka raskida, dok učinci raskida ugovora koji nije ispunjen nastupaju od trenutka sklapanja ugovora koji se raskida.

 

16.3.2019.