Egzemplar logotip

 

Najraniji primjer komorskog organiziranja na teritoriju Hrvatske predstavlja trgovačka komora osnovana 1808. godine u Dubrovniku, za vrijeme Napoleonove vladavine Dalmacijom, da bi 1852. godine u Zagrebu bila osnovana trgovačka komora.

 

(lat. camara svod od sobe, soba) U hrvatskom pravu komore su pravne osobe sa javnim ovlastima osnovane radi zaštite i promicanja interesa određene struke. Njihova zadaća se sastoji u zastupanju interesa i pomaganju članovima u poslovanju, unapređivanju razvoja određene djelatnosti ili gospodarskog sektora, obavljanju određenih javnih ovlasti te podnošenje izvještaje, mišljenja i prijedloga nadležnim državnim tijelima i dr. U tom smislu komore predstavljaju širi oblik od drugih oblika strukovnog udruživanja (gospodarskog interesnog udruženja, udruge poslodavaca i dr.). Komore se mogu podijeliti na gospodarske komore (trgovačka, obrtnička) te na strukovne komore (odvjetnička, javnobilježnička, liječnička, arhitekata i dr.).

 

U anglosaksonskim pravnim sustavima komore se pak osnivaju privatnom inicijativom, članstvo u njima je dobrovoljno te nemaju javnopravnih ovlasti. U kontinentalnim pravnim sustavima, u koje spada i RH, komore se osnivaju zakonom, imaju javnopravne ovlasti, te je članstvo u njima obvezatno. Obvezatnošću članstva se tako obavljanje određene struke ili djelatnosti uvjetuje, pored ispunjavanja uvjeta u pogledu obrazovanja, stručnog ispita ili državljanstva, i članstvom u strukovnoj komori.

 

Komore u svijetu

Prvu komoru je 1599. godine u Francuskoj ustanovio ekonomist Barthélemy de Laffemas. Francuska revolucija je 1791. godine ukinula komore, da bi ih Napoleon 1803. obnovio, a one puni značaj dobivaju potkraj XIX i osobito u XX st. Po uzoru na francusku, slične trgovačke komore su osnovane 1703. u Bruxellesu, Kolnu 1707., New Yorku 1768. godine dok je prva trgovačka komora u Velikoj Britaniji utemeljena 1786. u Glasgowu sa zadaćom realizacije projekta gradnje Sueskog kanala, ukidanja žitnih zakona i primjenu principa slobodne trgovine. 1919. godine je osnovana je u Parizu Međunarodna trgovačka komora (ICC - International Chamber of Commerce).

 

Komore u Hrvatskoj

Najraniji primjer komorskog organiziranja na teritoriju Hrvatske predstavlja trgovačka komora osnovana 1808. godine u Dubrovniku, za vrijeme Napoleonove vladavine Dalmacijom, da bi 1852. godine u Zagrebu bila osnovana trgovačka komora. Nakon 1945. gospodarske komore su nastavile postojati pa su tako Zakonom o osnivanju jedinstvenih privrednih komora iz 1962. godine osnovane Savezna privredna komora te republičke i kotarske privredne komore. 1991. godine je donošenjem Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ustanovljeno komorsko organiziranje na području gospodarstva kakvo postoji i danas. Odvjetnička komora je ustanovljena za vrijeme Kraljevine Jugoslavije Zakonom o advokatima iz 1929. godine kojim je osnovano osam autonomnih odvjetničkih komora, od kojih se jedna nalazila u Hrvatskoj. Krajem 1946. godine donesen je Zakon o advokaturi, kojim su  odvjetničke komore stavljene pod nadzor Ministarstva pravde ali su nastavile poslovati zbog čega je i odvjetništvo kao struka ostalo uglavnom netaknuto, da bi 1993. bila osnovana Hrvatska odvjetnička komora. Liječnička komora je osnovana 1903. godine za područje Splita i okolice, a 1923. godine za područje Hrvatske, Slavonije i Međimurja sa sjedištem u Zagrebu. 1945. godine je Liječničkoj komori, kao i nekoliko drugih strukovnih komora, zabranjen rad, da bi 1995. godine bila obnovljena pod sadašnjim nazivom Hrvatska liječnička komora.

 

03.12.2021.