Egzemplar logotip

 

 

 

 

CIJENE PRETPLATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAJANJE PRETPLATE BROJ KORISNIKA
 
TROMJESEČNA PRETPLATA  
3
GODIŠNJA PRETPLATA
 
1 2 3 4
1600 - - -
 
     
2500 4000 5200 6200
 
 
 
 

 

 

Cjenik vrijedi od 01.01.2014. godine. Sve cijene su izražene u kunama i konačne za krajnjeg korisnika. 

Za zasnivanje pretplate potrebno je popuniti i pretplatnički obrazac .

 

 

     

 

 

 

 

NAČIN PLAĆANJA

 

 

 

OPĆOM UPLATNICOM (VIRMANOM)

 

ZABA internet bankarstvo || PBZ internet bankarstvo  |  RBA internet bankarstvo  |  Erste internet bankarstvo

 

PRIMATELJ

Egzemplar j.d.o.o.

Škrlčeva 35, Zagreb

 

IBAN PRIMATELJA

HR4223600001102323910

 

MODEL I POZIV NA BROJ

HR99 i vaš broj OIB

 

OPIS PLAĆANJA

Trajanje pretplate

 

 

SWIFT broj za plaćanja iz inozemstva  ZABA HR 2X

 

 

 

 

KREDITNIM KARTICAMA

 

 

 

Podržano je plaćanje sljedećim kreditnim i debitnim karticama:

 

Mastercard  | Maestro |   VISA   |  Visa Electron  |    Visa Pay |      JCB | 

  

 

Poveznice su integrirane u cjenik.

 

 

 

 

 

 

 

ZASNIVANJE PRETPLATE

 

 

Pretplatnički odnos se zasniva popunjavanjem pretplatničkog obrasca i prihvatom Općih uvjeta poslovanja.

 

Nakon zasnivanja pretplatničkog odnosa, pretplatniku će u najkraćem roku aktivirati korisnički račun, odnosno dodijeliti korisničko ime i lozinku za pristup te mu iste dostaviti putem elektronske pošte.

 

 

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE
Uvodna odredba
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva Egzemplar j.d.o.o. (u daljem tekstu: pružatelj usluge) i fizičke ili pravne osobe koja koristi sadržaje na pravnom portalu/servisu poslovnih informacija Egzemplar (u daljnjem tekstu: korisnik).
Sadržaj usluge
Članak 2.
(1) Pružatelj usluge osigurava uslugu pristupa i korištenja digitalnog sadržaja - baze pravnih dokumenata.
(2) Usluga se pruža na web stranicama Egzemplar.com i Egzemplar.hr.
II. SADRŽAJ
Autorska prava
Članak 3.
(1) Pružatelj usluge polaže autorska prava na sav sadržaj (pravne dokumente, prateći sadržaj i programski kod).
(2) Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela baze bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi za naknadu štete. 
(3) Eventualno korištenje dijela ili cjeline sadržaja u dalje komercijalne svrhe, regulirati će se zasebnim ugovorom sa pružateljem usluge.
Odricanje od odgovornosti
Članak 4.
(1) Sav sadržaj u bazi je dan korisniku na korištenje u najboljoj namjeri.
(2) Pružatelj usluge ne odgovara za autorsko porijeklo sadržaja u bazi.
(3) Pružatelj usluge se odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem sadržaja u bazi, za eventualne radnje korisnika povezane sa uporabom ili zlouporabom sadržaja, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja baze.
(4) Korištenje sadržaja se ne smatra davanjem pravnog savjeta.
Izmjene sadržaja
Članak 5.
(1) Pružatelj usluge zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) ili dodavanja bilo kojeg sadržaja baze ili usluge bez obaveze prethodne najave.
(2) Pružatelj usluge zadržava pravo na vremenski rok potreban za usklađenje sadržaja baze sa zakonskim izmjenama.
Nedostupnost 
Članak 6.
(1) Pružatelj usluge ne odgovara za eventualnu nedostupnost web stranica iz čl. 2. st. 2. kraću od 30 minuta, za koje je odgovorna tvrtka koja pruža web hosting.
(2) Ukoliko nedostupnost stranice potraje dulje od 30 minuta, pružatelj usluge se obvezuje registriranom korisniku za svakih sat vremena nedostupnosti produžiti razdoblje pretplate za mjesec dana.
Drugi rizici od korištenja sadržaja
Članak 7.
(1) Sadržaj baze je provjeren antivirusnim programom. Pružatelj usluge ne odgovara za eventualnu štetu koja korištenjem baze nastane korisniku.
(2) Korisnik prihvaća sve moguće rizike koji nastaju iz korištenja sadržaja baze te prihvaća korištenje na vlastitu odgovornost.
Politika privatnosti
Članak 8.
(1) Pružatelj usluge u najvećoj mogućoj mjeri štiti privatnost svojih korisnika.
(2) Pružatelj usluge se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja baze te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani.
(3) Pružatelj usluge može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom njihova korištenja baze ili podatke unesene u postupku registracije.
(4) Pružatelj usluge se obvezuje da će čuvati privatnost korisnika internetskih stranica u svim slučajevima, osim u slučaju kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika. Na pisani zahtjev nadležnih tijela u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, pružatelj usluge može tim tijelima dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim korisnicima.
III. PRETPLATA
Zasnivanje pretplatničkog odnosa
Članak 9.
(1) Korisnik usluga može postati svaka fizička ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strano trgovačko društvo koje ima registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.
(2) Pretplatnički odnos se zasniva popunjavanjem općih podataka o korisniku te trenutkom prihvaćanja Općih uvjeta poslovanja.
(3) Nakon zasnivanja pretplatničkog odnosa pružatelj usluge će u najkraćem roku aktivirati korisnički račun, odnosno dodijeliti korisniku usluga korisničko ime i lozinku za pristup te mu iste dostaviti putem elektronske pošte.
(4) Pružatelj usluga ima pravo namirenja potraživanja iznosa pretplate putem ovršnog postupka u skladu sa Zakonom.
Trajanje i obnova pretplate
Članak 10.
(1) Razdoblje pretplate počinje teći sljedeći dan nakon aktivacije korisničkog računa.
(2) Razdoblje pretplate ističe protekom dana koji odgovara kalendarskom broju datuma kad je pretplata počela teći.
(3) Pretplatnički odnos koji su zasnovale pravne osobe se obnavlja ukoliko korisnik najmanje 8 dana prije isteka pretplate ne obavijesti pružatelja usluge da raskida pretplatnički odnos.
(4) Pretplatnički odnos koji su zasnovale fizičke osobe se ne obnavlja automatski već pružatelj usluge pretplatniku šalje ponudu za obnovu pretplate.
Iznos pretplate
Članak 11.
Iznos pretplate je promjenjiv te je cjenik sa aktualnim iznosima pretplate istaknut na web stranicama Egzemplar.com i Egzemplar.hr.
Sadržaj pretplate
Članak 12. 
Korisnik putem svog korisničkog imena i lozinke ima za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa pravo neograničenog pristupa sadržaju na web stranicama pružatelja usluge Egzemplar.com i Egzemplar.hr, i to dokumenata i sudske prakse, pročišćenih tekstova zakona te ostalog sadržaja, uz ograničenja iz čl. 13. st. 2. ovih Općih uvjeta.
Obveze korisnika
Članak 13.
(1) Korisnik se obvezuje da neće dati na uvid trećim osobama svoju lozinku za pristup registriranim korisnicima niti na bilo koji način trećim osobama učiniti dostupnim sadržaj baze.
(2) Korisnik se obvezuje da neće preuzeti na svoje računalo više od 1/3 sadržaja baze (na bilo koji dan pretplatničkog odnosa) koju čine dokumenti za preuzimanje u word formatu, dok za pristup i otvaranje dokumenata u html formatu korisnik nema ograničenja.
(3) Korisnik prihvaća da će nepoštivanje ovih odredbi Općih uvjeta poslovanja rezultirati suspenzijom pretplatničkog statusa.
Podrška korisnicima pretplate
Članak 14.
Pružatelj usluge se obvezuje korisniku osigurati besplatnu podršku za korištenje putem elektronske pošte na koju će odgovoriti u roku najviše 4 sata, odnosno putem telefona.
Otkaz pretplate (Jednostrani raskid ugovora)
Članak 15.
(1) Korisnik može elektronskom poštom ili pisanim putem otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za prestanak.
(2) Ukoliko nije započeo sa korištenjem usluge, korisnik može u roku od 14 dana, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor bez plaćanja iznosa pretplate. Pružatelj usluge će mu u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora vratiti iznos pretplate. Korisnik ujedno ovime potvrđuje da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko je započeo korištenje usluge.
(3) Pružatelj usluge može jednostrano otkazati pretplatnički odnos korisniku ukoliko korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta poslovanja.
Podnošenje prigovora
Članak 16.
(1) Korisnik može elektronskom poštom, pisanim putem ili u prostorijama pružanja usluge podnijeti pisani prigovor.
(2) Pružatelj usluge će bez odgađanja potvrditi primitak pisanog prigovora te u roku od najkasnije 15 dana odgovoriti na prigovor korisnika.
(3) Podnošenje prigovora nema nikakvog utjecaja na sadržaj i trajanje korisnikovog pretplatničkog odnosa.
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Izmjena Općih uvjeta poslovanja
Članak 17.
(1) Pružatelj usluge zadržava pravo izmijene ovih Općih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.
(2) Registrirani korisnici su dužni prilikom svake izmjene statusa provjeriti važeće Opće uvjete poslovanja.
Rješavanje sporova
Članak 18.
Sve sporove koji eventualno proizađu iz tumačenja i primjene ovih Općih uvjeta poslovanja pružatelj usluge i korisnik će nastojati riješiti sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan će biti sud u Zagrebu.
 
U Zagrebu, 17. srpnja 2017.
*Pritiskom na "Prihvaćam" izjavljujete da se slažete sa Općim uvjetima poslovanja.