Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1210.2 Ugovor o posudbi
Lending contract Slobodan pristup

Pravni temelj

509.-518. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1220.1 Ugovor o zakupu
1204.1 Ugovor o zajmu stvari
1230 Ugovor o najmu vozila
1210.1 Ugovor o posudbi
2142 Tužba radi ispunjenja ugovora o zamjeni
2115 Tužba radi ispunjenja ugovora koji je sklopila neovlaštena osoba Slobodan pristup
1200.1 Ugovor o zajmu novca
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Poništenje ugovora (Gž-4798/15)
Prestanak obveze prijebojem Gž-1422/16-2
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Posudba (Pž-4919/2006)
Napomena

 

Ugovor o posudbi   ugovor koji nastane kad jedna ugovorna strana (posuditelj) preda drugoj ugovornoj strani (posudovniku) određenu stvar na besplatnu uporabu, a ovaj se obveže vratiti je nakon uporabe. Objekt posudbe u pravilu mogu biti samo nepotrošne stvari, a potrošne ako se ugovori povrat iste stvari. Temeljem ugovora o posudbi posudovnik ima pravo rabiti stvar na ugovorom utvrđen način, a ako način uporabe nije ugovoren, onako kako to odgovara svojstvima i namjeni stvari. Bez pristanka posuditelja, posudovnik nema pravo dati posuđenu stvar u potposudbu, odnosno prepustiti je trećemu na uporabu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1660.-1661.)