Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
Contract of sale with exclusion of liability for material defects

Pravni temelj

408. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1103 Ugovor o kupoprodaji motornog vozilaSlobodan pristup
1128 Ugovor o kupoprodaji primjenom klizne skale
1102 Ugovor o kupoprodaji građevinskog stroja
1107 Ugovor o kupoprodaji sa odgodnim uvjetom
2157 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine i naknade štete
2156 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine
2134 Tužba radi uklanjanja nedostataka prodane stvari
1109 Ugovor o kupoprodaji u korist treće osobe
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o građenju - odgovornost za nedostatke (Pž-824/2006)
Oslobođenje od odgovornosti za štetu (Rev-409/2008-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - oslobođenje od odgovornosti (Rev 315/2005-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)