Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1665 Rekta indosament

Pravni temelj

14.ZM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1660 Puni indosament
1661 Bjanko indosament
1662 Indosament s klauzulom oslobođenja indosanta od odgovornosti za akcept
1663 Puni založni indosament
1664. Indosament na donositelja
SUDSKA PRAKSA
Mjenica - indosament (Rev-568/2007-2)
Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Napomena