Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1665 Rekta indosament
Slobodan pristup

Pravni temelj

14.ZM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1664. Indosament na donositelja
1663 Puni založni indosament
1662 Indosament s klauzulom oslobođenja indosanta od odgovornosti za akcept
1661 Bjanko indosament
1660 Puni indosament
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Mjenica - indosament (Rev-568/2007-2)
Napomena