Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
Preliminary contract of sale of immovable property

Pravni temelj

268. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stanaSlobodan pristup
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1123 Sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Prodaja tuđe stvari (Rev-x 31/10)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Prava na temelju predugovora (Gž-554/09-2)
Zabilježba predugovora u ZK (Gž-1021/2010-2)
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Ugovor o kupoprodaji s obročnim otplatama cijene - bitni sastojci (Gž-7168/07-2)
Predbilježba ugovora o kupoprodaji (14 Gž-1021/10-2)
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Napomena

 

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko dru­go pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji ne­kretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplata­ma cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bit­nim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom sta­nju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup­ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, is­plata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, du­guje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduze­ti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.) 

 

Predugovor    ugovor kojim se ugovorne strane obvezuju da će nakon nekoga vremena sklopiti glavni ugovor. Predugovor obvezuje samo ako sadržava bitne sastojke glavnog ugovora. Za valjanost predugovora ne zahtjeva se određivanje roka u kojem ugovor mora biti sklopljen ali je poželjno jer olakšava određivanje trenutka od kada postoji obveza na sklapanje glavnog ugovora, a samim tim i eventualno prisilno ostvarivanje toga prava (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1246.-1247.)