Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1664. Indosament na donositelja

Pravni temelj

11. ZM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1663 Puni založni indosament
1662 Indosament s klauzulom oslobođenja indosanta od odgovornosti za akcept
1661 Bjanko indosament
1660 Puni indosament
SUDSKA PRAKSA
Vlastita mjenica (Gž.1376/05-2)
Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Mjenica - indosament (Rev-568/2007-2)
Napomena