Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

40.-44. OZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1755 Bračni ugovor o uređenju imovinskih odnosa na budućoj imovini
2280 Tužba radi utvrđenja diobe imovine bračnih drugova
1760 Ugovor o uređenju imovinskih odnosa izvanbračnih drugova
SUDSKA PRAKSA
Bračni ugovor - oblik
Poslovni udjeli - bračna stečevina (Pž-631/15)
Bračna stečevina (Rev-369/2006-2)
Napomena

 

Bračni ugovor ugovor obiteljskoga ili građansko­ga prava kojim žena i muškarac ureduju imovinskopravne odnose na postojećoj ili budućoj imovini u braku ili u vezi s brakom. Predmet bračnoga ugovora može biti određivanje koje stvari i pra­va čine bračnu stečevinu, način upravljanja bračnom stečevinom, ugovaranje različitih ud­jela u bračnoj stečevini, određivanje pojedinih ili svih prihoda kao vlastite imovine, izuzimanje pojedinih stvari ili prava iz bračne stečevi­ne, razvrgnuće bračne stečevine, određivanje prava prvokupa na imovini, darovanje, uspo­stava služnosti i si. Na bračni ugovor primjenjuju se op­ća pravila građanskoga prava o ugovorima, osim ako obiteljsko pravo ne propisuje drukči­je. Prema hrvatskom pravu, za bračni ugovor traži se pisani oblik te ovjera potpisa stranaka, a kada ga sklapa stranka koja je lišena poslovne spo­sobnosti, mora biti sastavljen u obliku javnobilježničke isprave. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 113.)