Egzemplar logotip

.........................,  iz  ............................. OIB:  ..................,  kao prodavatelj  (dalje u tekstu: prodavatelj), s jedne strane,

i

.........................,  iz  ............................. OIB:  ..................,  , te .........................,  iz  ............................. OIB:  ..................,  kao kupci (dalje  u tekstu: kupci),  sa druge strane,

dana ............... zaključili su sljedeći

 

 

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

 

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

......................., ovim Ugovorom u cijelosti prodaje, a  ..................... i ............................ kupuju, na jednake dijelove, prodavateljev cjelokupni odgovarajući suvlasnički dio nekretnine opisane u listu  A  I (jedan), kao:  Stambena zgrada .........................., ...................., sagrađena na čest. br. ................,  a na kojem je suvlasničkom dijelu nekretnine uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela nekretnine koji je opisan na listu A II (dva) kao:

......  stan broj ..... u .............. katu desno koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija u površini od .......... čm.,

upisan u  podulošku broj ...............  k.o. .................., u knjizi Položenih ugovora („PU“), kod Općinskog građanskog suda u ................,  zk. ul. br. ..... k.o. .................., uključujući i suvlasnički dio zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, razmjeran odnosu korisne vrijednosti predmetnog stana prema korisnoj vrijednosti svih stanova i ostalih prostorija cijele nekretnine, te sukladno načelu uspostave jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade i suvlasnički dio odgovarajućeg dijela zemljišta, sve povezano stvarnim pravima, temeljem članka 68., 69. i 370. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  – sa vlasništvom opisanog posebnog dijela nekretnine.

 

KUPOPRODAJNA CIJENA

Članak 2.

(1) Za  nekretninu  navedenu i opisanu  u  prethodnom članku  stranke ugovaraju kupoprodajnu cijenu u kunskoj protuvrijednosti iznosa od  ..................... EUR (slovima: ..................... eura).

(2) Kupci su pregledali predmetni stan prije zaključenja ovog Ugovora te nemaju primjedbi na stanje u kojem se isti nalazi i visinu kupoprodajne cijene.

 

Članak 3.

(1) Kupci su današnjega dana prodavatelju isplatili cjelokupni iznos kupoprodajne cijene iz prethodnog članka, primitak kojeg iznosa prodavatelj potvrđuje vlastoručnim potpisom ovog Ugovora.

(2) Slijedom navedenog, prodavatelj izričito potvrđuje da mu je ovime predmetna nekretnina isplaćena u cijelosti  tako  da sa naslova ovog pravnog posla, niti po bilo kojem drugom osnovu nema prema kupcima nikakvih daljih potraživanja.

 

DOZVOLA UKNJIŽBE  (CLAUSULA INTABULANDI)

Članak 4.

Prodavatelj  ..................... potpisom ovog Ugovora izričito ovlašćuje kupce  .................. i ................. da na temelju  ugovora,  a  bez bilo kakvog daljeg njegovog pitanja ili odobrenja zatraže i ishode uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz čl.1 ovog Ugovora  u zemljišnim knjigama (knjizi Položenih ugovora „PU“) na imena, vlasništvo i za korist kupaca,  u njihovim jednakim idealnim dijelovima, sve uz istodobno brisanje toga prava sa imena prodavatelja.

 

STUPANJE U POSJED

Članak 5.

(1) Danom zaključenja ovog Ugovora uz isplatu cjelokupne kupoprodajne cijene prodavatelj predaje kupcima  ključeve ulaznih vrata predmetnog stana slobodnog od osoba i stvari, ključ ulaznih vrata zgrade, te ključ poštanskog sandučića koji se koristi uz stan – čime  kupac stupaju  u miran i nesmetan, neposredan vlasnički posjed i korištenje kupljene nekretnine.

(2) O primopredaji posjeda stranke će sačiniti  poseban zapisnik kojim će se  konstatirati  ta činjenica, kao i evidentirati stanje električnog brojila u stanu.

 

TROŠKOVI U SVEZI NEKRETNINE

Članak 6.

(1) Sve troškove komunalnih usluga poput isporučene električne energije, troškova vodovoda i odvodnje, odvoza smeća, grijanja stana, komunalne naknade, pričuve i dr., prodavatelj će podmiriti  za razdoblje do predaje stana u posjed  kupaca. Sve takve buduće troškove, nakon stupanja u posjed nekretnine – nadalje snose kupci.

(2) Kupci kao novi suvlasnici kupljene nekretnine - međusobno dogovaraju da na uplatnicama koje se odnose na plaćanje svih troškova navedenih u prethodnom stavku - stoji ime suvlasnika ....................

 

Članak 7.

(1) Prodavatelj jamči kupcima  da je nekretnina iz čl. 1. ovog Ugovora njegovo  isključivo vlasništvo  stečeno Kupoprodajnim ugovorom od dana .................... .

(2) O svojem vlasništvu  prodavatelj predaje kupcima izvadak iz zemljišne knjige (knjige Položenih Ugovora “PU”), izdan na današnji dan.

(3) Prodavatelj  također izjavljuje da se o predmetnoj nekretnini ne vodi bilo kakav sudski ili upravni postupak,  te jamči da nekretnina nije opterećena nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.

 

POREZNA OBVEZA

Članak 8.

Porez na promet nekretnine snose kupci kao zakonski porezni obveznici koji ovim pravnim poslom stječu  nekretninu, te se obvezuju prijaviti nadležnom tijelu nastanak te porezne obveze u roku od trideset dana od dana zaključenja ovog Ugovora. Pri tome su kupci ovlašteni koristiti sve porezne olakšice i oslobođenja koja im prema pozitivnim propisima možebitno pripadaju.

 

Članak 9.

Svaku eventualnu nesuglasicu glede odredbi ovog Ugovora stranke se obvezuju najprije pokušati riješiti dogovorom i u mirnom postupku. Ukoliko u tome ne uspiju te između njih dođe do spora – za njegovo rješavanje  je stvarno i mjesno nadležan Općinski građanski  sud u ................. .

 

Članak 10.

Ovaj Ugovor je sačinjen u dva potpuno jednaka izvornika, jedan za zemljišno-knjižni sud  i jedan za arhivu javnog bilježnika koji će ovjeriti potpis prodavatelja.  Stranke su sporazumne da se pri ovjeri potpisa izdaju još četiri ovjerene  preslike ovog Ugovora koje su prema zakonu o javnom bilježništvu izjednačene s izvornom ispravom i u pravnom prometu zamjenjuju izvornik. Jedna tako ovjerena preslika pripada prodavatelju, po jedna je za svakoga od kupaca,  a preostala služi potrebama nadležne Porezne uprave.

 

Članak 11.

Stranke su pažljivo pročitale cijeli tekst ovog Ugovora, te su suglasne da je u njegovim odredbama u potpunosti sadržana njihova prava i ozbiljna volja,  nakon čega u znak prihvata svih prava i svih obveza koje iz Ugovora proizlaze, vlastoručno ga  potpisuju i sa danom  potpisa proglašavaju za potpisnike pravno obvezujućim.

 

 

 

U .....................,  ........................

 

 

Prodavatelj :                                                                           Kupci :

 

..............................                                                                .........................

 

                                                          

                                                                                              ..........................