Egzemplar logotip

OPĆINSKOM SUDU U .................

 

Pravna stvar:

 

Tužitelj: .......................... iz .................  OIB ....................

Tuženik: .......................... iz ..................... OIB .....................

 

 

 

TUŽBA

radi raskida ugovora i naknade štete

vrijednost predmeta spora .............kn

 

 

1. Tuženik i tužitelj su dana ............ godine sklopili ugovor o kupoprodaji računalnog servera tvrtke .......... opremljenog procesorom .............., sa .... RAM-a, te HD veličine ......., uz cijenu od ........... kn. Kupac je preuzeo kupljeni računalni server na skladištu tuženika dana ........... .

 

2. Dana ......... godine kupac je uočio često resetiranje računala koje se postupno povećavalo do učestalosti od 15 minuta. O uočenom nedostatku kupac je u više navrata usmeno obavijestio servis i odjel prodaje tuženika, te pismenom reklamacijom od ............. godine.

Dokaz: račun tuženika od ............; reklamacija tužitelja od dana ................. .

 

3. Nakon uložene reklamacije tužitelja od dana ............ godine tuženik je pokušao otkloniti kvar na serveru ali se uočeni kvar i dalje nastavio pojavljivati. Tužitelj zbog neupotrebljivosti kupljenog računalnog servera izjavljuje tuženiku da je ugovor između stranaka raskinut.

Dokaz: saslušanje tužitelja, svjedok ..................., djelatnik servisa tuženika.

 

4. S obzirom da tuženik ne pristaje otkloniti reklamirani materijalni nedostatak, tužitelj temeljem članka 410. Zakona o obveznim odnosima, „Narodne novine“ br. ............. predlaže da sud donese sljedeću

 

 

PRESUDU

I. Tuženik .................. je dužan vratiti tužitelju ..................... iznos od ........ kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od …….. godine do isplate prema prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunatoj za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećanoj za …. postotna poena, koju kamatnu stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka, a tužitelj je istodobno dužan vratiti tuženiku računalni server tvrtke .......... opremljenog procesorom .............., sa .... RAM-a, te HD veličine ....... .

 

II. Tuženik je dužan tužitelju naknaditi troškove parničnog postupka, sve u roku od 15 dana.

 

 

 

Tužitelj

 

.......................