Egzemplar logotip

 

................................iz ..................., OIB ............................, zastupano po .................................. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

.................................... iz .................... OIB ............................,  (u daljnjem tekstu: Kupac) sklopili su u ........................, dana .......... sljedeći

 

 

PREDUGOVOR UGOVORU

O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

  

Članak 1.

 (1) Ovim Predugovorom ugovorne strane suglasno ugovaraju da će u skladu s niže navedenim uvjetima iz ovog Predugovora, sklopiti konačni Ugovor o kupnji nekretnina, te da će predmet kupoprodaje po tom konačnom Kupoprodajnom ugovoru biti slijedeće nekretnine:

- odgovarajući suvlasnički dio nekretnine, stambenog objekta koji se gradi na kat. čest. Br na kojem stambenom objektu je uspostavljeno vlasništvo:

- posebnog dijela nekretnine površine koji se sastoji od ................................, a koji je posebni dio temeljem odredaba članak 68. i 370. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima neodvojivo povezan s odgovarajućim dijelom cijele nekretnine (zemljišta i zgrade).

- spremište u podrumu br. ..... površine ............... m2 bruto

- parking mjesto br. .... površine .............. m2 bruto

(2) Ukupna površina stana, spremišta u podrumu i parkirnog mjesta iznosi ........... m2
Jedinična cijena m2 iznosi Eura

(3) Prodavatelj kao knjižni vlasnik zemljišta, stambeni objekt gradi na temelju pravomoćne Građevinske dozvole, Klasa: UP / I .................................

(4) Stan kao posebni dio zgrade, izvesti će se prema nacrtu priloženom uz ovaj Predugovor.

 

Članak 2.

(1) Kupac i prodavatelj obvezuju se  sklopiti konačni Ugovor o kupnji nekretnina u skladu s knjižnim stanjem u roku od 7 dana po provedbi elaborata o etažiranju u zemljišnim knjigama grada ............. .

Prodavatelj se obvezuje sve radnje potrebne radi izrade, ovjere i provođenja tog elaborata u zemljišne knjige na svoje ime, provesti u najkraćim rokovima i o svom trošku.

(2) Stranke ovog Predugovora suglasno utvrđuju da će Prodavatelj potpisom konačnog Ugovora, a nakon što kupac isplati kupoprodajnu cijenu, predati Kupcu zadužnicu na cjelokupni iznos kupoprodajne cijene, koja zadužnica će predstavljati osiguranje potraživanja od strane Kupca u slučaju da Prodavatelj ne ispuni obveze preuzete ovim Predugovorom, kao i obveze koje će preuzeti konačnim Ugovorom.

 

Članak 3.

Ukupna kupoprodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ovog Predugovora ugovara se u iznosu od plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate, koji iznos će kupac isplatiti prodavatelju putem kredita kojeg kupac ostvaruje kod jedne od poslovnih banaka u republici Hrvatskoj, na tekući kunski račun prodavatelja i to najkasnije 14 dana nakon što se ispune uvjeti iz Članka 2, stavka 1 ovog Predugovora.

 

Članak 4.

Prodavatelj garantira kupcu kao konačnu cijenu, cijenu navedenu u članku 3. ovog Predugovora, a kupac se odriče kamata na unaprijed isplaćen iznos prodavatelju.

 

Članak 5.

Kupac je prije sklapanja ovog Predugovora izvršio pregled tehničke dokumentacije.

 

Članak 6.

(1) Prodavatelj se obvezuje kupcu predati nekretnine iz članka 1. ovog Predugovora, najkasnije do pod uvjetom da je kupac u cijelosti isplatio ukupno ugovorenu kupoprodajnu cijenu iz ovog Predugovora.

(2) U daljnjem realnom roku i u skladu s pravilima i poslovnim običajima struke, a ako se ukaže kao potrebno i nakon što je kupac sklopio Aneks ugovoru i preuzeli useljiv stan, prodavatelj je obvezan bez ikakvih daljnjih troškova kupaca pribaviti Uporabnu dozvolu za objekt u kojem se stan kao posebni dio zgrade nalazi, dakle,  ukoliko su ispunjeni svi ostali uvjeti na strani kupaca i prodavatelja i ukoliko je stan useljiv, sve to najkasnije do dana .............. .

 

Članak 7.

U slučaju da kupac ne pristupi primopredaji useljive nekretnine odnosno stana ili odbiju potpisati Zapisnik o primopredaji stana, a prodavatelj je ispunio obveze iz članka 6. ovog Predugovora, prodavatelj zadržava pravo kupcu ispostaviti račun za sve troškove koji nastanu u svezi s tim, kao i troškove čuvanja i održavanja nekretnine.


Članak 8.

(1) U slučaju da prodavatelj kasni s primopredajom useljivog stana više od 45 dana od roka ovog Predugovora, obvezan je kupcu platiti ugovornu kaznu za uplaćena sredstva u visini 0,1 % (promil) dnevno, a maksimalno 3 % (tri posto) ugovorene kupoprodajne cijene stana.

(2) Prodavatelj se oslobađa od plaćanja ugovorne kazne, ako je do zakašnjenja došlo zbog više sile ili zbog toga što nisu izvedeni objekti infrastrukture, a oni su na vrijeme ugovoreni i plaćeni.

 

Članak 9.

Prodavatelj daje garanciju za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine, a za opremu onoliko vremena koliko daje garanciju proizvođač opreme, računajući od dana primopredaje stana.

 

Članak 10.

(1) Ukupna prodajna neto korisna površina /NKP/  ugovorenog stana, utvrđena je na osnovu projektne dokumentacije. Moguća odstupanja od utvrđene /NKP/ (u iznosu od + / - 2 % plus / minus dva posto ) ne utječu na vrijednost stana.

(2) Konačan izračun površina izvršit će se nakon završetka svih radova, te će se u skladu sa stvarnom površinom odrediti konačna cijena stana, odnosno parking mjesta, ukoliko je razlika veća ili manja nego što je navedeno u stavku 1. ovog članka.

 

Članak 11.

Porez na promet nekretnina , kao i sva ostala davanja u skladu sa zakonom, plaća kupac.

 

Članak 12.

(1) Prodavatelj se obvezuje o svom trošku izvršiti zemljišnoknjižni upis objekta u kojem se nalazi stan iz čl. 1. ovog Predugovora kao posebni dio tog objekta, kao i o svom trošku provesti etažni elaborat s posebnim dijelovima objekta na ime svoje ime.

(2) Troškove uknjižbe stana kao posebnog dijela objekta, sa prodavatelja na ime kupca snosi kupac.

 

Članak 13.

(1) Eventualno razvrgnuće ovog Predugovora moguće je isključivo temeljem obostranog pismenog sporazuma između prodavatelja i kupca. Stranke su suglasne da bi u slučaju razvrgnuća i jednostranog odustanka od realizacije ovog pravnog posla od strane kupca, prodavatelj pretrpio štetu, iz tog razloga kupac na ugovorenu kupoprodajnu cijenu iz čl.1. ovog Predugovora daje prodavatelju pri potpisu prodavatelja na ovom Predugovoru polog u iznosu od ( Eura) protuvrijednost u kunama, na žiroračun br....................-.............., koji polog prodavatelj ima pravo zadržati ukoliko kupac odustane od kupnje nekretnine iz ovog Predugovora.

(2) Ovaj polog prodavatelj će vratiti kupcu istovremeno pri isplati ukupne ugovorene kupoprodajne cijene iz čl. 3. ovog Ugovora.

(3) Ukoliko do razvrgnuća dođe iz drugih razloga koje nije odustanak kupaca, već odustanak prodavatelja ili drugi razlog kao što je dugotrajno, izvan uobičajenog roka nedovršenje objekta, kvaliteta gradnje ispod dogovorenog i zakonom predviđenog standarda, Kupac zadržava pravo raskinuti ugovor time da mu se prodavatelj obvezuje vratiti dvostruki iznos danog pologa.

 

Članak 14.

Prodavatelj će kupcu predati nekretninu iz članka 1. ovog Predugovora, po sistemu ključ u ruke prema slijedećoj specifikaciji:

- priključci: struja, plin, voda, kanalizacija, ugrađen portafon, cijevi u zidovima za zajedničku satelitsku TV antenu

- objekt spojen na telekomunikacijsku mrežu, te će investitor na traženje priključaka isti dobiti nakon sklapanja ugovora s telekomunikacijskim operaterom

- vodobrojilo je 1 (jedno) za cijelu građevinu, te za svaki stan posebno

- stubište je zatvoreno, obloga stepenica su kamene ploče, a podrumskih stepenica cementna glazura, ograda je bravarska, zidovi su komplet ožbukani i ličeni bijelom bojom, postavljena je rasvjeta u zajedničkim prostorijama

- podovi u stanovima: sobe – parket hrast I klase, vrijednosti do .... Eura po m2, nus-prostorije keramičke pločice glazirane I klase (talijanska keramika), vrijednosti do ... Eura po m2.

- vanjska ulazna vrata kao i izlozi u prizemlju, aluminijska ili PVC stolarija ostakljena izo staklom

- sobna vrata furnirana ili lakirana bijelom bojom

- ulazna vrata u stan u protuprovalnoj izvedbi

- vanjska stolarija ostakljena izo staklom, s roletama – PVC stolarija

- elektrika

- grlo plus žarulja bez lustera, utičnice i prekidači TEP ili slični

- unutrašnji zidovi žbukani, gletani, ličeni poludisperzivnim bojama

- sanitarija Talijanska I klase, wc, daska, kotlić, kada plastična

ugrađena, umivaonik

- elektroormarić u hodniku, fidova sklopka, uzemljenje

- plinsko brojilo u hodniku

- centralno etažno grijanje za cijeli stan, topla voda, kombi bojler  “Junkers” ili “Vaillant” ili iste kvalitete, radijatori “Lipovica” ili iste kvalitete.

- dužan je urediti okoliš

Kupac imaj pravo nadzora na kvaliteti gradnje, te na eventualne promjene u unutarnjem uređenju po dogovoru.

 

Članak 15.

Prodavatelj jamči kupcu da su nekretnine koje su predmet ovog Predugovora u cijelosti vlasništvo prodavatelja i da nisu opterećene nikakvim uknjiženim niti neuknjiženim teretima, te da ne postoje nikakva prava trećeg koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju prava kupca, osim hipoteke u korist Banke. Ako bi se utvrdilo da postoje bilo kakvi drugi tereti, snosit će ih prodavatelj.

 

Članak 16.

Prodavatelj će u konačnom Kupoprodajnom ugovoru ovlastiti kupca da bez ikakvih daljnjih pitanja i odobrenja prodavatelja izvrše upis prava vlasništva kupljenih nekretnina u Zemljišne knjige i ostale javne isprave u korist i na ime kupca, ali tek po isplati ukupne kupoprodajne cijene i potpisu Primopredajnog zapisnika.

 

Članak 17.

U posjed nekretnina iz Članak 1. ovog Predugovora kupac će stupiti na način i u rokovima predviđenim ovim Predugovorom, uz potpisivanje Primopredajnog zapisnika.

 

Članak 18.

Stranke sporazumno ugovaraju da sve troškove vlasništva i posjeda nekretnine, te ostale troškove vezane uz posjed i vlasništvo nekretnine koji budu učinjeni ili nastali do stupanja kupca na dogovoreni način u posjed, snosi prodavatelj.

 

Članak 19.

U slučaju spora stranke će spor pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju sudskog spora proizašlog iz ovog pravnog posla ugovaraju da je nadležan Sud u ........... .

 

Članak 20.

(1) Ovaj Predugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih svakoj od ugovornih strana pripadaju po 2 (dva), a 1 (jedan) primjerak zadržava Javni bilježnik.

(2) Ovaj Predugovor predstavlja pravu volju stranaka, te ga one u znak suglasnosti s preuzetim pravima i obvezama osobno i dobrovoljno potpisuju.

 

 

PRODAVATELJ                                                                                         KUPAC

 

..........................................                                                                ....................................