Egzemplar logotip

 

....................... iz ...................., ..................... iz ........................

i

..................... iz ................. zaključili su sljedeći

 

MEĐUVLASNIČKI UGOVOR

 

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim ugovorom uređuju se uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade u ................... ulici u .............. .

 

Predmet ugovora

Članak 2.

(1) Stranke ugovornice utvrđuju da su vlasnici stanova - posebnih dijelova zgrade u ............. ulici, sagrađene na kč.br. ........ u naravi zgrada, i dvorišta sa ....... m2, upisanog u zk.ul.  ...... k.o. ........., te zajednički vlasnici zemljišta ispod zgrade i zemljišta koje služi redovitoj upotrebi zgrade i zajedničkih dijelova i uređaja iste zgrade, koje su stekli kupnjom stanova kao etažni vlasnici.

(2) Stranke ugovornice utvrđuju da zemljište koje služi redovnoj upotrebi, zgrade čini vrt koji se nalazi na k.č.br. ......  i dvorište sa .... m2, upisano u z.ku. uložak ........ k.o. ............ površine ...... m2.

 

Posebni dijelovi zgrade

Članak 3.

Popis posebnih dijelova zgrade i njihovih suvlasnika, postotak u kojem određeni posebni dio zgrade sudjeluje u odnosu na čitavu zgradu, sa potpisima svih suvlasnika, sadržan je u posebnom privitku koji čini sastavni dio ovog ugovora.

 

Zajednički dijelovi

Članak 4.

(1) Stranke ugovornice utvrđuju da zajedničke dijelove i uređaje zgrade opisane u članku 1. ovog ugovora čine. krovište, fasada, podrum, ulaz, stubište, međustropne konstrukcije, te vodovodne kanalizacijske. električne, plinske i telefonske instalacije i instalacije za odvodnju oborinskih voda, koji služe zgradi kao cjelini, odnosno za više posebnih dijelova zgrade - stanovima.

(2) Stranke ugovornice suglasne su da će za redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade sudjelovati u sredstvima zajedničke pričuve i troškovima upravljanja, razmjerno veličini udjela korisne površine svakog posebnog dijela zgrade u odnosu na ukupnu korisnu površinu i površinu tih posebnih dijelova, dok se udjeli ne odrede utvrđivanjem vrijednosti posebnih dijelova zgrade, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u iznosu  … % visine udjela godišnje, i to:

Za stan ……....................................................kn

Za garažni prostor ............................................ kn

Za poslovni prostor .......................................... kn

Za druge prostorije ........................................... kn

(3) Sredstva iz stavka 2. ovog članka suvlasnici su dužni uplatiti na zajednički račun zgrade u jednakim mjesečnim obrocima do 15-og u tekućem mjesecu, a za zakašnjele uplate dužni su platiti zatezne kamate. O potrebnim sredstvima, o račinu izdavanja istih, kao i o utrošenim sredstvima suvlasnici će raspraviti prilikom utvrđivanja plana radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

 

Upravitelj zgrade

Članak 5.

(1) Za obavijanje poslova navedenih u stavku 4. prethodnog članka, stranke ugovornice ovlašćuju pravnu osobu ..............iz ....................... , zastupanu po direktoru ......................., za upravitelja, kojem za obavljanje istih poslova pripada naknada koja će se utvrditi posebnim ugovorom između suvlasnika i upravitelja.

(2) U obavijanju poslova iz stavka 1. ovog članka, upravitelj je dužan mjesečno izvješćivati vlasnike stanova - posebnih dijelova zgrade o izvršenim plaćanjima nastalih troškova, te o poduzetim radnjama na redovnom održavanju zajedničkih dijelova zgrade, na način da će pismeno izvješće jedanput mjesečno izvjesiti na oglasnoj ploči u ulazu zgrade, a godišnje će izvješće podnijeti svakome vlasniku posebnog dijela zgrade do 30. lipnja svake godine.

(3) Upravitelj zgrade dužan je o poduzetim radnjama i učinjenim troškovima voditi dokumentaciju i omogućiti uvid u istu u svako doba svakome od vlasnika posebnog dijela zgrade.

 

Određivanje novog upravitelja zgrade

Članak 6.

U slučaju neredovitog, nepravilnog ili na bilo koji drugi način nezadovoljavajućeg rada upravitelja zgrade, ugovorne stranke sporazumno će opozvati upravitelja i odrediti novog upravitelja, a za valjanost takve odluke potrebna je suglasnost suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine.

 

Raspolaganje računom zgrade

Članak 7.

(1) Sredstvima na računu zgrade, poradi redovnog održavanja, upravitelj može raspolagati uz suglasnost suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, za kojega se određuje .................., osim u nužnim slučajevima kada je ovlašten raspolagati sredstvima bez posebnog odobrenja.

(2) Kada je zbog okolnosti potrebno raspolagati sredstvima na računu zgrade zbog nužde, upravitelj je dužan u roku tri dana od prestanka tih okolnosti izvijestiti suvlasnika ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje o izvršenim radnjama i učinjenim troškovima.

(3) Upravitelj nije ovlašten zastupati suvlasnike u svezi s upravljanjem zgradom u postupcima pred državnim tijelima.

 

Obveze suvlasnika

Članak 8.

(1) Svaki suvlasnik je ovlašten i dužan upravitelju odmah prijaviti oštećenje koje je nastalo na zajedničkim dijelovima zgrade i uređajima iste, odnosno posebnom dijelu stana. Svaki suvlasnik je dužan svoj stan ili zajedničke dijelove zgrade koristiti na način da ne nanosi štetu drugima suvlasnicima.

(2) Svaki suvlasnik, ako je to potrebno, dužan je dopustiti ulazak u svoj stan u svrhu otklanjanja štete.

 

Izvanredno upravljanje zgradom

Članak 9.

(1) U slučaju izvanrednog upravljanja zgradom (investicijska ulaganja, rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje), suglasnost za namjeravane radove moraju dati svi suvlasnici zgrade, pri čemu će sudjelovati u troškovima sukladno omjerima određenim u članku 4. stavak 2. ovog ugovora, dok se isti udjeli ne odrede sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

(2) Preinake posebnih dijelova zgrade koje bi bitno utjecale na izgled zgrade, mogu se izvršiti samo uz suglasnost svih suvlasnika zgrade.

 

Troškovi radova

Članak 10.

Suvlasnici su obvezni snositi troškove radova čije izvršenje naloži nadležno tijelo, razmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima.

 

Troškovi komunalnih usluga

Članak 11.

Komunalne usluge suvlasnici plaćaju izravno dobavljačima, odnosno davatelju usluga.

 

Trenutak sklapanja ugovora

Članak 12.

Ovaj ugovor smatra se sklopljenim u ime svih suvlasnika zgrade kad ga potpiše većina suvlasnika, čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova nekretnine, a obavezuje sve suvlasnike zgrade koja je predmet ugovora.

 

Izmjena ugovora

Članak 13.

Odredbe ovog ugovora mogu se izmijeniti aneksom ugovora, uz suglasnost svih stranaka ugovornica. a obvezuju sve suvlasnike. Odredbe ovog ugovora imaju učinak i prema suvlasniku koji će to pravo steći nakon zaključenja ugovora.

 

Primjena zakona

Članak 14.

Na odnose koji nisu određeni ovim ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 

Broj primjeraka

Članak 15.

Ovaj ugovor sastavljen je u ….. primjeraka, od čega svaka ugovorna stranka zadržava jedan primjerak, a upravitelj zgrade zadržava jedan primjerak koji ostaje u dokumentaciji zgrade.

 

Zaključna odredba

Članak 16.

Ugovorne strane u znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog ugovora vlastoručno ga potpisuju.

 

 

U................., .................. godine.

 

 

 

UGOVORNE STRANE:

..........................

.........................