Egzemplar logotip

 

Svrha nastanka preddruštva je obavljanje svih aktivnosti koje su neophodne za osnivanje društva pravne osobe prije njegovog upisa u sudski registar i stjecanja pravne osobnosti.

 

Nastanak preddruštva

Preddruštvo je institut koji nastaje prije upisa trgovačkog društva u sudski registar i osnivanja društva sa pravnom osobnošću, sklapanjem pravnog posla kojim se osniva trgovačko društvo (tj. sklapanja društvenog ugovora kod društva s ograničenom odgovornošću, javnog trgovačkog društva, komanditnog društva i gospodarskog interesnog udruženja; davanje izjave o osnivanju društva ukoliko društvo sa ograničenom odgovornošću osniva jedna osoba ili; usvajanjem statuta ili preuzimanja svih dionica od strane osnivača kod dioničkog društva), čime od tog trenutka preddruštvo nastaje po sili zakona. Preddruštvo nema pravne osobnost, ne upisuje se u sudski registar, te ne može biti nositelj prava i obveze, već u ime i za račun trgovačkog društva stječe prava i preuzima obveze koje u trenutku registracije u sudski registar prelaze na trgovačko društvo. Iako nema pravnu osobnost, preddruštvo je u organizacijskom smislu jednako trgovačkom društvu koje će nastati upisom u sudski registar.

 

Svrha nastanka preddruštva je obavljanje svih radnji koje su neophodne za osnivanje društva pravne osobe prije njegovog upisa u sudski registar (kao što su unošenje uloga u stvarima i pravima, otvaranje žiro računa, dobivanje sektorskih dozvola drugo) te eventualno drugih aktivnosti koje su potrebne za početak rada trgovačkog društva nakon osnutka (npr. zakup poslovnog prostora).

 

Odgovornost za obveze

Prava koja su stečena u ime trgovačkog društva prije njegova upisa u sudski registar zajednička su nepodijeljena imovina osnivača. Važno je napomenuti da za obveze koje se preuzmu u ime trgovačkog društva prije njegovog upisa u sudski registar, odgovaraju oni koji su ih preuzeli u ime društva i osnivači a ukoliko ih preuzme više osoba odgovaraju solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom. Ukoliko se tijekom trajanja preddruštva u ime trgovačkog društva poduzmu poslovi prije nego se ono upiše u sudski registar, pa u vrijeme upisa društva u taj registar njegova imovina bude manja od onoga kako je to određeno u društvenom ugovoru, osnivači su dužni u korist društva uplatiti iznos koji nedostaje.

 

Prestanak preddruštva

U trenutku upisa društva u sudski registar obveznopravni odnos koji dotad postoji između osnivača društva prerasta u statusnopravni. Preddruštvo prestaje upisom trgovačkog društva u sudski registar a stečena prava i obveze preuzete djelovanjem preddruštva u ime trgovačkog društva postaju prava postaju obveze trgovačkog društva.

 

15.12.2021.