Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj Preuzimanje dokumenta
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu 127. ZOR Preuzimanje
Povezani dokumenti
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza (Revr 238/09-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Poništenje izbora za radničko vijeće (Gž-4/2007-2)
Isključenje člana radničkog vijeća (Gž-25/2009-2)
Usmena odluka o otkazu (Revr-7/11-2)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Sindikalni povjerenik (Revr-560/2008-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Napomena

 

Otkazni rok protek vremena, rok koji mora proteći između tre­nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno­ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra­du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođiva­nje radnika odnosno poslodavca na novonasta­lu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te tra­ženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)