Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj Preuzimanje dokumenta
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu 118. ZOR Preuzimanje
Povezani dokumenti
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu
2310 Redoviti otkaz ugovora o radu
SUDSKA PRAKSA
Sindikalni povjerenik
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan
Isključenje člana radničkog vijeća
Poništenje izbora za radničko vijeće
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan II
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Obveza savjetovanja sa radničkim vijećem prije donošenja otkaza
Napomena

 

Otkazni rok protek vremena, rok koji mora proteći između tre­nutka otkazivanja ugovora o radu i nastupa stvarnih posljedica, prestanka ugovora o radu. Protekom otkaznoga roka na temelju uručeno­ga otkaza ugovora o radu prestaje ugovor o ra­du i radni odnos koji se na tom ugovoru osniva. Zaštitni je smisao otkaznoga roka prilagođiva­nje radnika odnosno poslodavca na novonasta­lu situaciju, prestanak radnoga odnosa, te tra­ženje novoga posla (radnik) odnosno novoga radnika (poslodavac). Otkazni rok obvezan je u slučaju redovitoga otkazivanja ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, str. 1010.)